204 четения

ЧАС ПРИ ЮРИСТА – Вашите въпроси!

Право на наследяване

 

ВЪПРОСЪТ. Стайко и Донка са наследодатели, които нямат деца. Сестрите им Иванка и Маруша са починали преди тях, следователно наследници остават децата на Иванка – две дъщери, и на Маруша – един син Дончо. Дончо, който обаче е починал преди Стайко и Донка, има ли право да ги наследява по Закона за наследството?

Антоанета МАЙМАРЕВА

 ADV. KRASIMIRA PETROVAОтговаря адвокат Красимира Петрова:

Към момента на откриване на наследството следва да се определят живите наследници на Стайко и Донка към момента на тяхната смърт. Предвид посоченото, че Дончо е починал преди наследодателите, той не ги наследява. По правилото на чл. 8 ал. 4 от Закона за наследството призовани да наследяват се явяват най-близките живи роднини от трета степен на родството по съребрена линия, които са били братята и сестрите на наследодателите, респективно техните низходящи (децата на починалите сестри). 

Следва да се прави разграничениe между право на заместване и наследствено правоприемство. Законът сочи, че кръгът от наследниците на едно лице следва да се преценява към момента на откриване на наследството, т.е. към момента на неговата смърт. От него следва и разграничението между материалното (наследствено) правоприемство и правото на заместване.

Правото на заместване е правото на наследника да заеме мястото и встъпи в степента и правата на своя наследодател и да получи частта, която би се паднала на последния, ако той би бил жив към момента на откриване на наследството на неговия наследодател. Правилата са следните: І реддецата на наследодателя и техните низходящи; ІІ ред – родители на наследодателя (майка и баща); ІІІ ред – първа група – братята и сестрите на наследодателя и техните низходящи по право на заместване, втора група – роднини по права линия от втора и по-горна степен; ІV ред – роднините по съребрена линия до VI степен включително; съпругът на наследодателя наследява по особени правила заедно с наследниците от І, ІІ и ІІІ ред. В случай че няма наследници от тези редове, съпругът наследява всичко. Намира приложение принципът – всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването. Това означава, че наследниците от I ред изключват тези от II ред, наследниците от ІІ ред изключват наследниците от III ред, а наследниците от ІІІ ред изключват тези от IV ред. Важи правилото – наследниците от един и същи ред и група наследяват поравно.

 

Уравняване на дяловете при продажба на наследствен имот

 

КАЗУСЪТ: Съпругът ми и брат му са двамата наследници на апартамент в стара кооперация. Апартаментът е силно занемарен и се нуждае от основен ремонт, възлизащ приблизително на 25 000 лв. Оценката на апартамента е 72 000 лв. Братът на съпруга ми е устроен в друг град и няма нищо против да направим ремонта за наша сметка и да се преместим да живеем в този апартамент и да го поддържаме. Притеснява ме, че се избягват разговорите за уреждане на дяловете след извършването на този огромен ремонт. Поради изплащането на големия заем за ремонта не можем едновременно да наплатим и дела на брата на съпруга ми, а и той засега няма претенции. Как да постъпим в нашия случай? 

Светлана МОМИНСКА

 

Отговаря адвокат Красимира Петрова:

 

Принципно уравнението на дяловете не може да бъде поставяно в зависимост от условието (при продажбата на апартамента), каквото е вашето. След продажбата всеки ще получи част от продажната цена, съответна на идеалната част от съсобствеността. Може да направите договор (ако братът на съпруга ви се съгласи, разбира се), в който да договорите, че с негово знание и съгласие започвате ремонт на апартамента, като впоследствие при делбата на наследствения имот (при възлагане в дял и изключителна собственост на съпруга ви на съсобствения имот) направените подобрения, които се признават от брата на съпруга ви – по основание и размер (изрично следва да се посочат вид и стойност), за ваша сметка ще се приспаднат от дължимата част за уравнение на дела. Това положение, наред с доброволното уреждане на отношенията за ликвидиране на съсобствеността, е възможно, ако и двете страни имат воля и желание за уреждане на отношенията по доброволен начин, извънсъдебно.

Ако се стигне до съдебен процес, по своята същност претенциите за подобренията се предявяват по реда на чл. 346 от ГПК и имат облигационен характер и представляват осъдителни искове. Такова искане може да се предявява само в първото заседание след влизане в сила на решението за допускане на делбата. В делбеното производство по (чл. 346 ГПК) се разглеждат искания на съделителите за сметки помежду им във връзка със сънаследствения имот, като трябва да внимавате за предвидения в чл. 111 от ЗЗД общ петгодишен давностен срок, считано от датата на извършване на подобренията (ако противната страна се позове на давност).


Рубриката на „Борба“ е за юридически съвети по въпроси на читатели. Засега за нея работят гражданският адвокат Красимира Петрова и колегата й по наказателни дела Кирил Станчев. При читателски въпрос от компетенцията на нотариус или съдебен изпълнител ще привлечем и други прависти от Велико Търново, които да отговарят БЕЗПЛАТНО НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ.

Бъдете кратки, ясни и точни! Чакаме вашите въпроси на имейла на криминалния репортер на вестника Нели Сукова – [email protected], или с писмо в плик на адрес: В. Търново, бул. „България“ 2, вестник „Борба“, за рубриката „Час при юриста“.

Един коментар за “ЧАС ПРИ ЮРИСТА – Вашите въпроси!

  • 08.11.2019 в 0:30
    Permalink

    Наследствена от родителите имот остава на единия им син , но другите четири деца не се отказват. Единия брат на собственика – Иван – има жив син 60 годишен без деца а едната сестра е починала но има две живи деца. Другата сестра има едно живо дете. Петимата умират в различни години като последна умира бабата на мъжа ми Мара. Собственика – брат и Иван умира десет години преди Мара но към момента на смъртта си е бил женен за Малина, но без деца. Сега брата на Малина има претенции към наследствения имот придобит преди брака на сестра му , свекърва ми като племенника на Иван , Митко като племеник на Иван и децата на Сестрата на Митко. Къщата е огромна над 300 квадрата с три етажа и пет входА. Как ще се разпределят петте дяла ?

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *