185 четения

Консултация. Новите правила за пенсиониране на учителите

С обнародвания на 11.08.2015 година Закон за изменение и допълнение на КСО законодателят прие промени в режима за пенсиониране на учителите, като трайно уреди правото им на ранно пенсиониране и те ще продължат да се пенсионират при привилегировани условия. Създаденият през 1997 година Учителски пенсионен фонд (УчПФ) ще продължи да съществува като самостоятелен, администриран от НОИ и няма да бъде трансформиран в универсален.

Съгласно новата разпоредба учителите се пенсионират за старост и в този фонд с отделна осигурителна вноска. Запазва се нейният размер от 4,3 на сто, както и правилото, че тя е изцяло за сметка на работодателя. Набраните средства във фонда се разходват за изплащане на срочните учителски пенсии, пенсиите и добавките по чл. 69 от КСО. Променя се и начинът на определяне на изискуемата възраст, като се запазва правилото тя да е по-ниска от общата пенсионна възраст. Считано от 1 януари 2016 година учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца за жените и 60 години и 10 месеца за мъжете.

От 31.12.2016 година изискуемата възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

– до 31.12.2029 година възрастта на жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1.01.2030 година – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;

– до 31.12.2017 година възрастта за мъжете се увеличава с по два месеца за всяка календарна година, а от 1.01.2018 година с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.

Трайно се запазва размерът на необходимия за пенсиониране учителски осигурителен стаж – 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. По силата на чл. 19 на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и занапред за учителски осигурителен стаж ще се зачита:

– осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения, създадени по реда на Закона за народната просвета;

– осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа;

– осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа. Този списък е следният: помощникдиректор с преподавателска заетост, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово политехническо обучение, ръководител на учебно-изчислителен кабинет, педагогически съветник, хореограф, корепетитор, логопед, педагог психолог, инструктор по трудово обучение, дружинен ръководител, преподавател рехабилитатор, инструктор по кормилни упражнения, учител методик и възпитател методик от учебната 2010 – 2011 година.

За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1.01.2007 г. на длъжността възпитател в домовете за деца, лишени от родителски грижи, и осигурителният стаж, положен след 1.01.2008 г. на длъжността възпитател в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца, както и осигурителният стаж, положен след 1.01.2009 г. на длъжността педагог или възпитател в домовете за социални грижи за деца и в детските ясли.

Запазва се правото на учителите, изпълнили посочените по-горе условия, за учителски осигурителен стаж и пенсионна възраст да се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от УчПФ. И по новата правна уредба размерът на пенсията се определя по реда на чл. 70 от КСО, след което се намалява с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68 ал. 1 на КСО.

Съгласно чл. 69 в, ал. 4 от КСО и в бъдеще на учителите, които са придобили право на срочна пенсия от УчПФ, но не са се възползвали от това право, а се пенсионират при общите условия на чл. 68 ал. 1 и 2 на КСО, ще се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии” и добавки от УчПФ в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване правото на срочна пенсия.

К. МАЛАКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!