18 четения

Община Свищов набира доброволци за Доброволното формирование

През последните години се увеличава броя на възникналите бедствия, пожари и извънредни ситуации по света и в България. Обединяването на способностите на професионалните служби, органите на местната власт и на гражданското общество за постигане на бърза и адекватна реакция при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации е доказателство за висока отговорност към населението на една страна. Създаването на доброволни формирования към общините, допринася за повишаване нивото на защита на населението в тях.

Доброволно формирование /ДФ/ към Община Свищов е създадено с решение №540 от заседание на Общински съвет Свищов проведено на 25.04.2013 г. Съгласно решение на МС числеността на ДФ се определя в зависимост от броя на населението на общината, като за нашата община са 35 човека. След проведената процедура по набиране на кандидати и тяхното обучение ДФ е вписано под №ВТ-47-01 в регистъра воден от ГДПБЗН-МВР София. Към днешна дата ДФ наброява 15 члена, като всички са получили персонален идентификационен номер /ПИН/ и специална карта. През 2016 г. целият състав на ДФ е окомплектован с лични защитни средства – защитно облекло /куртка и панталон/ за пожарогасителни или спасителни действия, пожарникарски обувки, пожарникарски колан, защитна каска и предпазни ръкавици. Допълнително са закупени – дъждобрани, ботуши с вата, рибарски костюми, челни лампи за каски, 5 бр. преносими радиостанции „KENWOOD“ и друго оборудване.

Община Свищов откри първия за страната Кризисен център в с. Овча могила за действие при пожар, бедствия и катастрофи. За целта са изградени нови гаражи и офис помещения за нормално функциониране на центъра. На центъра са предоставени – пожарен автомобил Шкода „Лиаз“ и една от двете закупени линейки от Община Свищов. Специализираните автомобили са втора употреба, но са преминали пълно техническо обслужване, а линейките са напълно преоборудвани с нови съвременни съоръжения. От 01.09.2016 г. са назначени към КЦ с. Овча могила, общ. Свищов – двама водачи на спец. техника /бивши пожарникари/ и четири медицински сестри.

Ръководството на Община Свищов обявява прием на доброволци за Доброволното формирование към Община Свищов с цел разширяване на състава и дейността. Във връзка със създадения КЦ в с. Овча могила, търсим кандидати за доброволци и от селото и близките на него села.

Съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на ДФ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях. /ДВ бр.50/03.07.2012г./ – доброволец може да бъде:

Чл. 7. (1) Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

(2) Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.

Чл. 8. (1) Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2;

2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

4. свидетелство за съдимост;

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

(3) Кандидатите за доброволци към документите по ал. 2 прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия определя със заповед на кмета на общината, съгласувана с началника на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Свищов (РСПБЗН) при РДПБЗН В. Търново. След приема доброволците ще преминат първоначално обучение в три модула.

Кандидатите за доброволци следва да подадат необходимите документи до 15.02.2017г. в деловодството на Община Свищов /партер/. Заявление /приложение 1/ и формуляр за кандидатстване /приложение № 2/ могат да се получат в Информационния център на общината или при всеки кмет на населено място.

Повече информация може да получите от Стефан Димитров – директор Дирекция „УОМПТЧ“ при община Свищов /стая №1/ и на телефон 0631/60721 или GSM:0888873731.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!