4 четения

През месец декември в община Свищов се наблюдава повишение в броя на регистрираните безработни

В края на месеца те са 1397 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със 119 души.

Равнището на безработица нараства и в края на месеца е 8,9 % /при 8.0 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1501 души или със 104 души повече от сегашния, а равнището е било също 9,6%.

Характеристики на безработицата през месеца:

 • Пол и възраст в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дeла на жените над този на мъжете, като броят на жените надвишава този на мъжете с 9 души. Относителният дял на жените бележи снижение с 2,73 пункта и е 50,32 % срещу 49.68 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 53,05 % – 46.31 %.

 • Възрастова структура на регистрираните безработни лица

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:

 • лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,60 на сто, а броят им е 176 души. Отчита се увеличение с 13 души като делът им се снижава в общата структура с 0,15 пункта;

 • през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 582 души и относителен дял 41,66 на сто. През месеца се отчита абсолютно увеличение с 68 души и снижаване на дела им с 1,44 пункта;

 • възрастовата група от 30-49 години е с най-голям дял в структурата с абсолютен брой 639 души и относителен дял 45,74 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 38 души и снижение на дела им с 1,29 процентни пункта;

 • Професионални характеристики:

 • Броят на лицата с работническа професия е 520 души, а относителният им дял вече е на първо място в професионалната структура, като през месеца се покачва с 1,85 пункта и заема 37,22 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно увеличение с 68 души.

 • Броят на лицата без специалност и квалификация бележи увеличение и в края на месеца е 452 души. Относителният им дял пада с 0,67 пункта и заема 32,36 на сто. Групата на безработните без квалификация вече е на последна позиция в професионалната структура.

 • Групата на специалистите без работа остава на втора позиция и обхваща 425 души, като през месеца е отчетено увеличение с 4 души. Относителният им дял е 30,42 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижаване с 2,52 пункта.

 • Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:

 • Нараства дела на лицата със средно образование и се снижава дела на безработните от останалите три групи;

 • Абсолютно увеличение в броя на лицата от всички образователни групи;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 142 души, а относителният й дял заема 10,16 на сто. Отчита се увеличение с 8 души и снижаване на дела й с 0.33 пункта.

Групата на лицата с основно образование наброява 194 души, а относителният й дял заема 13,89 %. Отчита се абсолютно увеличение с 26 души и снижение на дела с 0,74 пункта.

Групата на лицата с висше образование се увеличава с 21 души и обхваща 262 лица, а относителният й дял се свива с 2.3 процентни пункта до 18.75 %.

Лицата със средно образование без работа са 799 души. Относителният им дял в структурата по образование се покачва с 1.87 пункта и заема 57.19 на сто.

През месец декември входящият поток превишава изходящият със 119 души. Новорегистрираните лица са 226, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 227 души/.

Изходящият поток наброява 71 души, от които 34 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 37 души, от които 6 – по ОП „РЧР” и 31 – по програми и мерки за заетост.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 18, а прекратените по други причини – 19.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!