31 четения

Няма да увеличават данъците в Павликени

Запазват се размерите на всички местни данъци в Община Павликени на нивото от 2016 г.Планирано е минимално увеличение на размера на таксата за битови отпадъци, което е свързано с пускането в експлоатация на регионалното депо за битови отпадъци в село Санадиново и разходите по транспорта и обработката на отпадъците.

Бюджетът на Община Павликени за 2017 г. е в размер на 15 943 290 лв. Очакваните вложения по капиталова програма на общината от собствени бюджетни средства, целева субсидия за капиталови разходи и европейски фондове са в размер на 12 110 000 лв.

Финансовият план на община Павликени за следващата бюджетна година беше приет на редовната януарска сесия на Общински съвет-Павликени.

Проектът на „Бюджет 2017” е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2017 г., приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи.

Разработването на приходната част на проекто-бюджета за 2017 г., е обвързано с анализ на местните приходи от последните три-четири години. „В разходната част се постарахме да отразим предложенията, постъпили от кметовете на населени места, и второстепенните разпоредители с бюджет“, обясни по време на сесията кметът на Община Павликени инж.Емануил Манолов.

Държавните субсидии за общината са увеличени с 1 091 631 лв. или 11,83 %, спрямо 2016 г. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата от 420 на 460 лв. и увеличените разходи за работни заплати във функция „Образование”.
Общата изравнителна субсидия за общински дейности за 2017 г. е 1 549 100лв.

Средствата за зимно поддържане са 108 400 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ремонт на пътища, е завишена с 60 100 лв.

Община Павликени ще продължи и през 2017 г. всяка от социалните програми, стартирали през изминалите години.

„Опитът, който имаме от последните две години с програма „Ин витро“ и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и затова сме планирали средства за тях и през новата година“, обясни градоначалникът. Той подчерта, че Община Павликени ще продължи да дофинансира средствата за работна заплата в детската ясла и детските градини, като за 2017 г. в бюджета са предвидени средства в размер на 118 000 лв. За издръжка на детските заведения са планирани 361 000 лв.

Предвидените средства за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата и за издръжка на ученическите столове са почти 82 000 лв. За основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието от собствени бюджетни средства са предвидени 172 000 лв.

„При съставянето на списъка за капиталовата програма за 2017 г. се опитахме да включим всички обекти, които имат приоритетно значение за населените места на общината“, каза още инж.Манолов. И през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и кандидатстване по програми от новия програмен период за усвояване на средства от Европейски фондове.

„В проекта на „Бюджет 2017“ сме се постарали да се справим с предизвикателството да отговорим на вашите очаквания, да направим най – доброто във всички сектори на местното управление, да подготвим и изпълняваме бюджет, спазвайки приоритетите и изискванията на местната общност. В проекта за „Бюджет 2017” си поставяме отговорни, но реално изпълними цели и считам, че с обединените усилия на общинския съвет, администрацията и гражданите на общината ще ги реализираме успешно“, обобщи кметът.

Източник: trud.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *