4 четения

Община Свищов сключи договор по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

На 23.01.2017 г. Община Свищов сключи договор № BG05M2OP001-3.002-0215-С01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна осОбразователна среда за активно социално приобщаване, за изпълнение на проект „Да успеем всички заедно“.

Настоящият проект е резултат от желанието на Община Свищов да предостави благоприятна образователна среда на всеки подрастващ и да създаде подходящи условия за интеграция на всеки ученик. Проблемът, който се опитва да се реши е свързан с недостатъчното ниво на постигане на успехи на децата от етническите малцинства в образователната система.

Основната цел на проекта е да помогне на учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация чрез:

  • подобряване условията за равен достъп до образование;

  • приобщаване на родителите в образователния процес;

  • повишаване качеството на образование в училищата, които интегрират деца от различни етноси;

  • допълнителни занимания по български език за ученици, на които той не е майчин;

  • създаване на форми на компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;

  • предлагане на разнообразни дейности за взаимно опознаване на учениците от различните етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

  • иницииране на дейности, свързани с преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход;

  • дейности за опазване и съхраняване на местните обичаи и традиции на етносите;

  • извънкласни и извънучилищни дейности.

Проектното предложение се изпълнява в партньорство със СУ „Цветан Радославов“, ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов и сдружение „Нова възможност“ гр. Плевен.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца и е на обща стойност 763 734.52 лева – 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!