130 четения

Два центъра предоставят социални услуги в Полски Тръмбеш

Община Полски Тръмбеш предоставя социални услуги в общността в Центъра за обществена подкрепа и в Центъра за социална интеграция и рехабилитация. Те са разположени в сградата на комплекса за социални услуги в града на ул. „Търговска” N 41.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация, социалноправни консултации, психологически и трудотерапевтични услуги, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. С реализирането на основните дейности центърът има за цел насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното и културното развитие на всеки клиент като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността; създаване на оптимални условия за корекционно компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа; оказване на подкрепа на хората с увреждания и техните семейства; осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки клиент; оценка на нуждите на всеки клиент и изготвяне на програма за грижи; създаване на социални контакти.

Капацитетът на ЦСРИ е 35 места на лица на възраст над 18 г., лица в риск от социално изключване, както и техните близки, лица с различни увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и възрастни хора. Голяма част от клиентите са възрастни хора, което прави работата на специалистите индивидуална за всеки човек, специфична и продължителна.

През 2016 г. са сключени 58 нови договора с потребители на услугите. Според нуждите и предпочитанията на всеки един от тях е изготвен индивидуален график за посещение при всеки от специалистите. За да бъдат пълноценни участници в живота и обществото, на клиентите се провеждат лекции и индивидуални консултации от специалистите на центъра. С всеки от потребителите в зависимост от идентифицираните потребности работят различни специалисти: психолог, медицински работник, юрист, трудотерапевт, рехабилитатор, социален работник.

Трудовата рехабилитация в ЦСРИ е продължение на двигателната рехабилитация. Участниците в тази рехабилитация са включени в групи по готварство, цветарство, арттерапия, шев и плетиво и музикотерапия.

Центърът за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Ползвателите на услугата „Център за обществена подкрепа“ са деца до 18 години в риск и техните семейства, семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институции; семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения;семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки; кандидати за или вече одобрени приемни семейства; кандидати за или вече одобрени осиновители; семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения); семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията; деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.

Социалните услуги в ЦОП са предоставяни от педагог, помощник-възпитател, двама социални работници, логопед и психолог. През изминалата година в Центъра за обществена подкрепа – Полски Тръмбеш, са сключени 88 нови договора с потребители на услуги. Според нуждите и предпочитанията на всеки един от тях са изготвени оценки но потребностите и индивидуални планове за работа на специалистите. От сключените договори 13 са с приемни семейства. Капацитетът на центъра и през тази година се запази на 35 места, като потребителите винаги надвишават тази бройка, тъй като услугата е почасова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!