Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Над 10 различни социални услуги се предлагат успешно в общината

В модерната сграда в центъра на Полски Тръмбеш всички намират помощ и разтуха

На територията на общината има изградена добра мрежа от над 10 социални услуги в зависимост от потребностите и тяхната специфика. Обхваща най-рисковите групи от населението, а именно – възрастни и самотни хора, лица с увреждания, деца и семейства в риск. Почасовите услуги се предоставят в сградата, обособена като Комплекс за социални услуги на ул. „Търговска” N 41. Там се намират клуб на хората с увреждания, клуб на пенсионера „Ехо от младостта”, Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция.

Клубът на хората с увреждания е открит през 2014 година. Той се намира на първия етаж в Комплекса за социални услуги и е изграден в съотвествие с изискванията за достъп на хора със затруднения в придвижването. В него има осигурени условия за организиране на срещи и мероприятия на хората с увреждания от цялата община. Целта на клуба е да поправи поне за част от хората с увреждания пречките да се чувстват значими.

Във всички населени места функционират и клубове на пенсионера, които са ремонтирани и обновени. Те имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите. За изпълнение на своите цели клубовете на пенсионера и инвалида организират и провеждат самостоятелно или съвместно с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др. инициативи и дейности като разговори и събеседване по актуални събития; организиране на спортни и забавни игри, излети, екскурзии и др.; срещи със сродни организации от други населени места в страната и чужбина, отбелязване на лични празници за членовете на клуба.

Социални услуги се предлагат и в Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална интеграция и рехабилитация. Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация, социално-правни консултации, психологически и трудотерапевтични услуги, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Капацитетът на ЦСРИ е 35 места на лица на възраст над 18 г. Голяма част от клиентите са възрастни хора, което прави работата на специалистите индивидуална за всеки човек, специфична и продължителна.

Центърът за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Ползвателите на услугата Център за обществени подкрепа са деца до 18 години в риск и техните семейства, семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция; семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения, семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки, кандидати за или вече одобрени приемни семейства, кандидати за или вече одобрени осиновители; семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения), семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето, деца от специализирани институции, на които предстои извеждане, деца от общността за работа по превенция на рисковото поведение.

330 ПОЛЗВАТ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА

От лятото на 2016 година кухнята на Домашен социален патронаж е напълно ремонтирана. Подменено е кухненското оборудване с нови и енергоемки уреди по проект на стойност 21 200 лв. Това даде възможност на общината да реализира проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш”. Капацитетът на патронажа е 300 потребители, а хората, които от 1 октомври 2016 г. получават топъл обяд от обществената трапезария по проекта, са 30. Всеки работен ден екипът, работещ в социалната услуга, доставя топла храна във всички населени места. Дейността е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите основни жизнени потребности.

22 ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ОДОБРЕНИ В ОБЩИНАТА

Oбщина Полски Тръмбеш, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, е конкретен бенефициент и изпълнява проект „И аз имам семейство“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме“. Обща цел на проекта е да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. В общината са одобрени общо 22 приемни семейства. 16 деца са настанени в 12 приемни семейства, а в 10 одобрени семейства все още няма настанени деца.

20 ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ И 45 ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

В общината успешно се изпълнява проект за иновативни социални услуги „Независим живот в Община Полски Тръмбеш” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”. Проектът ще се изпълнява за период от 21 месеца. За успешното реализиране на проекта е изграден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда. В центъра работят: ръководител, психолог, медицински работник и социален консултант. По проекта са назначени за предоставяне на почасови услуги – 20 домашни помощници и 45 лични асистенти. Всеки ден те предоставят социални услуги на над 90 потребители от всички населени места на общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *