Екоинспекцията проучва защитени зони в трансграничния регион на река Дунав

Регионалната екоинспекция във Велико Търново ще проучва защитените зони „Остров Вардим“ и „Рибарници Хаджидимитрово“ за опазване на дивите птици, включени в общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“. Проучването е в изпълнение на проект „Иновативно и съвместно управление на зони от „Натура 2000“ в трансграничния регион на река Дунав“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“.

От март до ноември 2017 г. със съдействието на Българското дружество за защита на птиците се провеждат теренни проучвания на видовете птици, предмет на опазване в двете защитени зони, на техните популации и местообитания.

Защитената зона „Остров Вардим” е разположена на площ 1167,5 ха и включва защитена местност Стария дъб. Срещат се 75 вида птици, като 21 са включени в Червената книга на България, а 31 са от европейско значение. Тук е едно от малкото гнездовища на морския орел в България.

Защитената зона „Рибарници Хаджидимитрово” е разположена на площ 446,526 ха и включва защитена местност „Русалка“. Срещат се 116 вида птици, като 33 са включени в Червената книга на България, а 53 са от европейско значение.

В. ВАЛЕНТИНОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.