89 четения

Приеха общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците

По предложение на кмета Георги Чакъров Общинският съвет в Полски Тръмбеш прие общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците за тази учебна година. Стратегията е разработена в изпълнение на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование. В основата на документа стои анализ за потребностите от подкрепа, приет от местния парламент през февруари 2017 г., и областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците (2017-2020), приета от Областния съвет за развитие през юли 2017 година.

Към момента на изготвяне на стратегията в община Полски Тръмбеш съществуват 3 училища – две основни в селата Раданово и Петко Каравелово и едно средно в град Полски Тръмбеш, и 3 детски градини – в град Полски Тръмбеш, в село Раданово с филиал в село Павел и в село Петко Каравелово с филиал в село Куцина. Задачата на стратегията е реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко дете и ученик.

На територията на община Полски Тръмбеш функционират и други институции, предоставящи възможности за подкрепа за личностно развитие на децата в свободното им време в областта на науката, изкуството и спорта. В Центъра за обществена подкрепа в град Полски Тръмбеш се предоставят социални услуги на 42 деца. Те получават специализирана подкрепата от психолог, логопед, педагог, социален работник. Пет спортни клуба в общината предоставят възможност за активно занимание със спорт на децата и младите хора – футбол, тенис на маса, бадмингтон, баскетбол, плуване.

Общинската библиотека и 14-те народни читалища  предоставят възможност на децата и младите хора да развиват своите интереси, способности и талант в самодейното музикално, театрално и танцово изкуство. Разнообразни форми на работа целогодишно предлагат и читалищните библиотеки.

В началото на учебната 2016/2017 година в училищата стартира изпълнението на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час”. Учениците от общинските училища в община Полски Тръмбеш имат възможност да кандидатстват за годишни стипендии по националната програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

В общината ежегодно се организират културни и спортни събития, в които се изявяват ученици и деца от училищата и детските градини. Грижата за откриване и поощряване на даровитите деца е обща и започва от детските градини, където има сформирани групи по интереси и се осъществява подкрепа на децата в най-ранна възраст. Доказателство за таланта на деца от община Полски Тръмбеш са спечелените конкурси, престижни класирания в олимпиади, спортни първенства и турнири.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *