Новини

ПОКАНА

Untitled

 

 

 

На 15.02.2018г. от 14:30 часа в сградата на  Завод 2 на Екстрапак ООД, с. Леденик, местност Баира, община  Велико Търново се организира официална церемония за стартиране на проект с пресконференция, на която ще представим целите, дейностите и очакваните резултати по проект „BG16RFOP002-3.002-0154-C01 “Подобряване на енергийната ефективност в ЕКСТРАПАК ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  Поканени за участие в пресконференцията са медии и всички заинтересовани от темата.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект №: BG16RFOP002-3.002-0154- С01 „Подобряване на енергийната ефективност в Екстрапак ООД“,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.002-0154-С01 „Подобряване на енергийната ефективност в  Екстрапак ООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Екстрапак ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *