16 четения

През месец април 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” в дирекция „Обществено здраве” са извършени 1444 проверки в обекти с обществено предназначение, 73 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 48 предписания и 1 заповед, и е съставен 1 акт за административно нарушение

Информация за дейността по държавния здравен контрол

През месец април 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” в дирекция „Обществено здраве” са извършени 1444 проверки в обекти с обществено предназначение, 73 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 48 предписания и 1 заповед, и е съставен 1 акт за административно нарушение.
Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04 – 30.04.2018 г.
1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 47.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 44.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 15 бр.:
– с. Иванча – 1 проба по показател нитрати (60,9 mg/l);
– с. Полски Сеновец – 1 проба по показател нитрати (57,24 mg/l);
– с. Алеково – 1 проба по показател нитрати (111,1 mg/l);
– с. Александрово – 1 проба по показател нитрати (107 mg/l);
– с. Горна Студена – 1 проба по показател нитрати (68,68 mg/l);
– с. Деляновци – 1 проба по показател нитрати (59,32 mg/l);
– с. Козловец – 1 проба по показател нитрати (75,78 mg/l);
– с. Овча могила – 1 проба по показател нитрати (54,68 mg/l);
– с. Совата – 1 проба по показател нитрати (56,06 mg/l);
– с. Хаджидимитрово – 1 проба по показател нитрати 51,34 mg/l);
– с. Червена – 1 проба по показател нитрати (68,8 mg/l);
– с. Виноград – 1 проба по показател нитрати (70,06 mg/l);
– с. Камен – 1 проба по показател нитрати (52,82 mg/l);
– с. Лозен – 1 проба по показател нитрати (68,88 mg/l);
– с. Каранци – 1 проба по показател нитрати (103,8 mg/l).
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 0.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 6.
8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 4 бр.:
– с. Писарево – местен водоизточник „Селската чешма”– 1 проба по показател нитрати (45,18 mg/l);
– гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Трапа”– 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер);
– гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Хаджииванчевата чешма”– 1 проба по показател коли титър (20 ml Цитробактер);
– с. Габровци – местен водоизточник – 1 проба по показател коли титър (30 ml, Ешерихия коли).
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 55 случая:
– ЕНТЕРОКОЛИТИ – 47 случая (гр. В. Търново – 15, с. Ново село – 1, с. Присово – 1, гр. Г. Оряховица – 7, с. Върбица – 3, с. Поликрайще – 1, с. Първомайци – 1, с. Майско – 1, гр. Златарица – 1, гр. Лясковец – 2, с. Драгижево – 1, с. Батак – 1, с. Мусина – 1, с. Дъскот – 1, с. Куцина – 1, с. Обединение – 1, с. Страхилово – 1, с. Кесарево – 6, с. Сушица – 1);
– РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 7 случая (гр. В. Търново – 5, с. Водолей – 1, с. Шемшево – 1);
– САЛМОНЕЛОЗА – 1 случай (В. Търново – 1);
12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
а) съставени актове – няма;
б) издадени предписания – 1 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в село Въглевци;
в) заповеди – няма.

През месец февруари 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 397 проверки в обекти с обществено предназначение, 24 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 22 предписания и 3 заповеди.
Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02 – 28.02.2018 г.
1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 0.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 37 случая:
– ЕНТЕРОКОЛИТИ – 25 случая (гр. В. Търново – 10, с. Балван – 1, гр. Г. Оряховица – 4, с. Първомайци – 1, с. Беброво – 1, с. Константин – 1, гр. Златарица – 1, гр. Лясковец – 1, с. Каранци – 1, гр. Овча Могила – 1, гр. Стражица – 1, с. Камен – 1, с. Сушица – 1;
– РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 10 случая (гр. В. Търново – 3, с. Стамболово – 1, гр. П. Тръмбеш – 2, с. Раданово -1, с. Камен – 2, гр. Бяла река – 1;
– ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ – 2 случая (с. Майско – 1, гр. Павликени – 1).
12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
а) съставени актове – няма;
б) издадени предписания – няма;
в) заповеди – няма.

         През месец януари 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 8 проверки в обекти с обществено предназначение, 5 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 1 предписание и 2 заповеди.
Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01 – 31.01.2018 г.
1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 2.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 54 случая:
– ЕНТЕРОКОЛИТИ – 47 случая (гр. В. Търново – 11, гр. Килифаво – 1, гр. Дебелец – 4, с. Присово – 1, с. Пчелище – 1, с. Ресен – 1, гр. Г. Оряховица – 10, с. Драганово – 1, с. Първомайци – 2, с. Горско ново село – 1, с. Калайджии – 1, гр. Лясковец – 2, с. Добри дял – 1, с. Михалци – 1, с. Лесичери – 1, гр. П. Тръмбеш – 1, гр. Стражица – 2, с. Камен – 1, с. Кесарево – 1, с. Асеново – 1, с. Бряговица – 2);
– РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 3 случая (гр. В. Търново – 1, с. Ресен – 1, с. Присово – 1);
– ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 1 случай (с. Кесарево – 1);
– ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ – 3 случая (гр. В. Търново – 2, гр. Стражица – 1).
12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
а) съставени актове – няма;
б) издадени предписания – 1 бр. до директора на ППП – Горна Оряховица към „БДЖ – ПП“ ЕООД за извършване на учестен – ежемесечен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД по показателите на постоянния мониторинг и показателя тетрахлоретен;
в) заповеди – 2 бр., от които 1 бр. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от шахтови кладенци №№1, 2, 3 и 4, част от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД, гр. Г. Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и 1 бр. за възстановяване на водоподаването от шахтови кладенци №№5, 6 и 7 на същата водоснабдителна система, след получени добри лабораторни резултати по показателя тетрахлоретен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!