236 четения

За промени в Наредбата за пожарна безопасност при дейности в земеделски земи информират от РСПБЗН

С изменение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (ДВ, бр. 105 от 2014 г.) отпада необходимостта от издаване на становища за допускане на земеделска техника до жътвена кампания, както и заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 в размер на 27 лв.

Подготовката за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания започна с предоставяне до края на м. април в РСПБЗН на схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници. Остават в сила и всички останали изисквания, регламентирани в наредбата, като техниката трябва да е оборудвана с изправни пожаротехнически средства и оборудване, да е преминала съответния технически преглед, да отговаря на техническите изисквания за безопасна експлоатация.

Напомняме, че съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-968 от 2014 г. юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи са длъжни да:

1. уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;

2. парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури;

3. организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;

4. осигуряват трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м. при жътва в площи над 100 дка;

5. поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *