Проведе се заседание на Асоциацията по ВиК

Под председателството на Областния управител на Област Велико Търново, проф. д-р Любомира Попова се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД. На заседанието присъстваха и заместник областният управител инж. Детелина Борисова, представители на десетте общините, както и управителят на ВиК дружеството.
Съгласно дневния ред на заседанието, Общото събрание прие решения, с които одобри текста и прие решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по реда на Закона за водите с ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. Като втора точка бе прието съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, за регулаторния период, определен с разпоредбите от закона. Членовете одобриха и предложението на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2018 год.

Източник: Областен управител, гр. В. Търново

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.