Общината обявява прием на документи за ползване на услугата „Домашен помощник“

Община Горна Оряховица обявява 5 (пет) вакантни места за почасово ползване на социалната услуга „Домашен помощник” в изпълнение на Споразумение № ФС01-0391/22.12.2017 г. между Агенцията за социално подпомагане и Община Горна Оряховица.

Кандидати за ползване на услугата „Домашен помощник” са:

  1. Хора с увреждания;
  2. Лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

В понятието хора с увреждания се включват и децата с увреждания. Децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, които се отглеждат от семействата си и чиито родители получават месечна помощ за отглеждането им по реда на Закона за семейните помощи за деца, са недопустими кандидати.

Кандидатите за ползване на услугата „Домашен помощник” подават документи в Туристически център на Община Горна Оряховица – пл. „Георги Измирлиев” № 5, от 08,30 ч. до 16,30 ч., всеки работен ден от 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г. включително.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Документ за самоличност (за справка), а за дете – удостоверение за раждане (копие);
  2. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
  3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
  4. Протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапa епикриза или друг медицински документ, доказващ че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
  5. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
  6. Заповед/съдебно решение/договор за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по реда на Закона за закрила на детето (копие);
  7. Други документи.

На всички подали заявления лица ще бъде извършена социална оценка. Списъкът на класираните кандидати ще бъде оповестен на видно място в сградата на Община Горна Оряховица и ще съдържа само данни за входящ номер на заявлението и брой точки (в низходящ ред).

Оценените кандидат-потребители ще бъдат уведомени писмено за определеният им общ брой точки при класирането и мястото, което заемат в спъсъка на класираните кандидати за ползване на услугата „Домашен помощник”.

Лицата, които ще бъдат включени за ползването на услугата „Домашен помощник” ще бъдат уведомени за това писменно в писмото, с което им се съобщават общия брой точки и мястото им в спъсъка на класираните кандидати за ползване на услугата „Домашен помощник”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.