33 четения

Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“.

На 17 юли 2018 г. в зала №1 на община Свищов се проведе заключителна пресконференция за отчитане на резултатите и постигнатите цели от изпълнението на проекта, след което кметът на община Свищов – Генчо Генчев тържествено откри обновената и ремонтирана административна сграда на Община Свищов – на ул. „Цанко Церковски” №2.

На събитието присъстваха председателят на Общински съвет гр. Свищов – д-р Кристиян Кирилов, заместник-кметове, общински съветници, кметове на кметства от община Свищов, служители на общинска администрация, граждани, медии.

Проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“се изпълни съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0002-С01 от 18.11.2016 г. Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“, част от процедура BG16RFOP001-1.036-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Ремонтирани, обновени и с внедрени  мерки за енергийната ефективност са три от административните сгради в центъра на град Свищов – сградата на общинската администрация на ул. „Цанко Церковски“ №2 , сградата на отдел „Финансов“ на ул. „Димитър Г. Анев” №2 и сградата на звено „Култура“ на ул. „Димитър Г. Анев” №4.

Изпълнението на заложените мерки ще доведе до намаляване на ползваната от сградите енергия с над 60%. Това ще позволи на общинската администрация да реализира годишни спестявания от 35 хил. лева само от намаляването на потреблението на електроенергия в сградите. Изпълнението на проекта ще има положително въздействие върху устойчивото развитие на община Свищов, чрез реализирането на енергоспестяващи мерки и породените от това спестявания. Общината ще може да използва спестените средства в други важни за развитието на града мерки и да мултиплицира ефектът им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *