РИОСВ-Велико Търново провери състоянието и спазването на режимите в защитени местности и зони

РИОСВ-Велико Търново през септември провери състоянието и спазването на режимите в защитени местности и зони. Проверките не са установили нарушения, въведени със заповедите за обявяване на защитени местности „Лесопарка“ в землището на Лясковец, „Находище на българска гърлица“ в с. Горна Студена, общ. Свищов, „Мешовата гора“ в с. Деляновци, общ. Свищов и „Находище на хвойна“ в с. Шумата, общ. Севлиево. В тези територии се опазват ценни растителни видове, а в „Лесопарка“ – смесена широколистна гора от вековни и забележителни дървета от видовете – космат дъб, полски бряст, турска леска, клен и махалебка.

Планови проверки са извършени на защитени зони Река Янтра в община Полски Тръмбеш и Язовир Стамболийски в община Сухиндол. Експерти участваха в съвместна проверка по проект за разширяване и подравняване на полски път в с. Янтра, общ. Дряново, попадащ в защитена зона Скалско.

През септември е проверено състоянието и на 18 вековни дървета в общините Елена, Севлиево и Лясковец. Установено е, че два зимни дъба в с. Майско, четири черни бора в с. Тодювци и един обикновен дъб в с. Шумата са изсъхнали. За тях РИОСВ ще изпрати предложение до МОСВ за заличаване от Регистъра на вековните дървета в България.

Съставен е акт за административно нарушение на физическо лице от Елена, което не е уведомило инспекцията за създаване на овощна градина, която попада в границите на защитена зона Твърдишка планина. В този случай е необходимо провеждане на задължителна процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитената зона.

Издадена е заповед на ползвател на имот в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов да не извършва почвена обработка, торене, използване на препарати за растителна защита, сеитба, преместване на почва/земни маси и подравняване на терена до законово съгласуване на дейностите с РИОСВ. Имотът попада в защитена зона от мрежата Натура 2000 BG0000233 „Студена река”. При задължителната процедура по съгласуване, инспекцията ще постави условия за опазване на местообитанията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *