Стартира Проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“

Община Горна Оряховица подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0244-C01/12.10.2018 г., попроект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е насочен към:

• Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция;

• Улесняване на достъпа до заетост на целевата група въз основа на модернизиране на социалната политика на община Горна Оряховица;

• Създаване на условия за заетост и съответно заемане на по-качествени работни места чрез психологическо подпомагане, мотивиране и професионално обучение. Проектното предложение е в пълно съответствие с Приоритетна ос 2 („Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) като общата цел е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. В проектното предложение са предвидени реализирането на дейности за психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи с цел насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост. Настоящият проект съответства на целите, заложени в стратегическите документи, целящи създаването на условия за социалното включване на уязвими групи и пълноценна интеграция на хората с увреждания – Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година, Национални планове за действие по заетост, Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., Актуализираната стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната здравна стратегия 2014- 2020 г.

Предвижда се създаване на общинско социално предприятие „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“ с настоящия проект, с което се разкриват нови работни места в сферата на благоустройството и озеленяването, които ще бъдат от значение за развитието на местната икономика, социализирането и интеграцията на хора от уязвими групи.

Начало на проекта: 12.10.2018 г.

Край на проекта: 31.12.2019 г.

Обща стойност на проекта: 197 622,99 лв.

в т.ч. средства от ЕСФ:167 979,54

Национално съфинансиране: 29 643,45

Източник: Община Г. Оряховица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *