9 четения

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

В периода 26 – 30 ноември 2018 г. и 3-7 декември 2018 г. в изпълнение на Дейност 3 „Адаптиране и валидиране на социални иновации и повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни“ и Поддейност 3.3. „Трансфериране на иновационна практика 2 „Корпоративен мониторинг на професионалните нужди“ по проект BG05M9OP001-4.001-0140-C01 „Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти“ беше организирано и проведено обучение, насочено към работодатели и служители в агенции за недвижими имоти. Обучението се проведе в заседателната зала на хотел „Конкорд“, гр. Велико Търново, и включваше следните теми/модули: „Посредничество при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижим имот“; „Нови форми на услуги и консултантски дейности на агенциите за недвижими имоти“; „Нормативна рамка и административни процедури в сферата на недвижимите имоти“; „Умения за продажби и управление на връзките с клиентите“; „Ефективно управление на човешките ресурси“. Участниците останаха доволни и изразиха мнение, че биха участвали в подобни инициативи и в бъдеще.

Проектните дейности ще продължат с предстоящо провеждане на семинари за разпространение на постигнатите резултати в градове Велико Търново, Плевен и Русе.

Проект „Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти“ се изпълнява от бенефициент „Емералд – Надежда“ ЕООД по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Срокът за неговото изпълнение е с продължителност 15 месеца, дата на стартиране 15.10.2017 г. и ще приключи на 31.12.2018 г. Общата стойност на средствата по проекта е 199 954,00 лв., като европейското съфинансиране е 189 956,30 лв., а размерът на националното съфинансиране е 9 997,70 лв.

www.eufunds.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *