Стартира проект за 813 000 лв. за интеграция на близо 120 души

В Полски Тръмбеш стартира проект за над 813 000 лв. за интеграция на уязвими групи, който ще продължи 25 месеца. Той ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел е подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки, повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията и проява на толерантност от страна на гражданското общество.

По проекта се планира включването на минимум 120 лица от община Полски Тръмбеш, попадащи в една от следните категории: представители на ромската общност, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора от селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Акцентът е поставен върху представители на ромската общност с цел изпълнение на план за действие на община Полски Тръмбеш за изпълнение на интеграционните политики 2016-2020.

Предвиждат се дейности в 4 направления – подобряване достъпа до заетост чрез предоставяне на субсидирана заетост, мотивационни обучения и др., подобряване на достъпа до образование посредством работа с родители на деца от рискови социални групи, подобряване достъпа до социални и здравни услуги чрез предоставяне на допълнителни социални услуги в общината и развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез организация на културни прояви на територията на общината.

По въпросния проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш” общината ще си партнира с две неправителственни организации, избрани чрез публична процедура – със СУ „Цанко Церковски” и общинско предприятие „Чистота“.

По проекта в дейност „Подобряване на достъпа до заетост” ще бъдат наети 30 икономически неактивни лица, които ще преминат обучение и ще им бъде осигурена заетост в общинско предприятие „Чистота” в продължение на 12 месеца. За реализиране на дейността „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” се подготвя откриването на център „Заедно”, където ще се предоставят индивидуални консултации и социално-здравна медиация.

В СУ „Цанко Церковски” ще се работи основно с ученици, застрашени от отпадане, и с техните родители и с ученици, които имат образователни затруднения. За децата и родителите по проекта е планирано да бъдат организирани спортни състезания, различни занимания с народни танци, музика, рисуване. Ще се организира Ден на талантите. В импровизирани работилници децата и техните родители ще имат възможност да изработват различни сувенири.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *