35 бизнес проекта е изготвила за 2018 година областната служба за съвети в земеделието

През 2018 година териториалният офис на службата за съвети в земеделието във Велико Търново подпомогнала млади земеделски стопани, кандидатствали по под мярка 6.1. „Стартова помощ за млади фермери“, която е част от програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020 година. Това информира Деян Дончев, главен експерт в структурата. Броят на изготвените бизнес планове и проектни предложения бил 35.

„Най-голям интерес имаше в областта на оглеждането на трайна насаждения – в сферата на овощарство , а именно за отглеждане на сливи, череши, вишни. Младите стопани ни се довериха и за да кандидатстват по електронен път, като това се случи чрез информационната система за управление на средствата от европейските фондове , където се прикачват всички изискуеми документи, заедно с електронния формуляр за кандидатстване и бизнес плана. Това облекчава земеделците с носенето на документи до държавен фонд „Земеделие“ и с помощта на квалифициран електронен подпис всичко се случва по-лесно и бързо“, заяви той.

Дончев обясни, че наред с изготвянето на бизнес плановете младите фермери са били подпомагани и с предоставяне на пълен комплект консултантски и съветнически услуги, които се предоставят под формата на писмени доклади. В тях се включват съвети и насоки по отношение опазването на околната среда, управление на земеделското стопанство, специфични технологични въпроси за растеневъдството и животновъдството, безопасните условия на труд и интегрираното управление на вредителите по културите.

„Работхихме и по мярка, касаеща малките стопанства, които имат стандартен производствен обем между 6 000 и 8 000 евро, което зависи от вида на културите и вида и броя животни. Тези ферми, можеха да кандидатстват по мярка 4.1.2. „Инвестиция в земеделски стопанства“ и по този начин да получат средства за обновяване на инвентара, оборудването и сградния фонд“, уточни главният експерт.

Изготвени били 8 такива бизнес плана и писмени доклади. Службата е предоставила 2555 консултации на 375 фермери, като са извършени и 104 посещения на място в стопанства. Организирала е 43 изнесени приемни в различни населени места в региона и 4 специализирани семинари, съвместни с научни институции и университета.

Всички услуги в звеното се предоставят напълно безплатно.

„През 2019 година се очаква да има отново прием по мярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Тя касае малките стопанства със стандартен производствен обем от 2000 до 8000 евро. Фермерите трябва да имат доход от земеделска дейност от предходна година, поне 1/3 от всички доходи на кандидата. Доказването става чрез данъчна декларация и документи за земята или животновъдния обект“, уточни той.

Главният експерт увери, че в службата имат готовност да подпомогнат изготвянето на бизнес плановете по тази мярка, а изискването е фермерите  да направят увеличение на размера на стопанството най-малко с 2 000 евро производствен обем. Документите могат да се подават и електронно.

Допълни, че звеното ще продължим с изнесените приемни и специализираните семинари. Сред темите, които ще бъдат засегнати попадат проблематика на пчеларство и оглеждане на костилкови видове.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.