6 четения

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец януари в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1106 души, което представлява увеличение в сравнение с предходния месец със 149 души.

Равнището на безработица се покачва с 1 пункт и в края на месеца е 7,1 % /при 6.4 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1325 души или с 219 души повече от сегашния, а равнището е било 8.5 %.

 

Характеристики на безработицата през месеца:

 • Пол и възраст –  в структурата по пол е нарушена тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като вече броят на мъжете е по-голям с 8 души. Относителният дял на жените бележи снижение и е 49,64 % срещу 50,36 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 50,47 % – 49,53 %.

 

 

 

 • Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:

 • лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,29 на сто, а броят им е 147 души. Отчита се незначително намаление на абсолютния брой и снижаване на дела им с 0,67 процентни пункта в общата структура;
 • през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 455 души и относителен дял 14 на сто. Отчита се нарастване на абсолютния брой с 86 души и покачване на дела им с 2,58 пункта;
 • възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 504 души и относителен дял 57 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 64 души и снижаване на дела им с 0.41 пункта;

 

 

 

 

 • Професионални характеристики:

 

 • Броят на лицата с работническа професия е 427 души, а относителният им дял заема 61 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва увеличение с 80 души и покачване на дела с 2,35 пункта.

 

 • Броят на лицата без специалност и квалификация също се увеличава и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 340 души. Относителният им дял е 74 %.
 • Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 339 души. Отбелязва се абсолютно увеличение с 9 души и почти се изравнява с групата на безработните без професия. Относителният им дял е 30,65 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение.

 

 • Степен на образование:

 

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:

 • Абсолютно увеличение и покачване на дела на групите на лицата с основно и средно образование;
 • Снижение на заемания дял на лицата с начално и висше образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 64 души, а относителният й дял заема 5,78 %.

Групата на лицата с основно образование наброява 171 души, а относителният й дял заема 15,46 %.

Висшистите без работа са 203 души с относителен дял 18,35 на сто от образователната структура.

Лицата със средно образование са 668, което е 60,4 на сто от структурата на безработните по образование.

През месец януари входящият поток вече превишава изходящия със 149 души. Новорегистрираните лица са 252 души, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 253 души/. Изходящият поток наброява 104 души, от които 71 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 50 души, от които 1 – по ОП „РЧР”, а останалите 49 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 20, а прекратените по други причини – 13.

 

 

По информация на ДБТ – гр. Свищов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *