Стартира Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют” с капацитет 15 места“ в Горна Оряховица

Стартира Проект Разкриване и op r4rпредоставяне на социалната услуга „Приют” с капацитет 15 места“

Община Горна Оряховица подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.029-0001-C01/26.02.2019 г., по проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют” с капацитет 15 места“, който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”

Обща цел на проекта: Насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на лица в неравностойно положение, развитие сферата на социалните услуги.

Специфични цели на проекта: Задоволяване потребностите на бездомни лица от подслон, храна и други услуги; Интегриране на бездомни лица; Предоставяне на качествена грижа за най-уязвимите лица в общността.

Проектното предложение е свързано с разкриване и функциониране на социалната услуга в общността „Приют“ в гр. Горна Оряховица с капацитет 15 бездомни лица, която ще задоволи нуждите на едни от най-нуждаещите се лица, а именно бездомните хора от подслон, храна и социална интеграция. На лицата ще бъде оказвана индивидуална подкрепа за трайно включване в общността – връщане при близки, настаняване в подходящия за тях тип социална услуга, включване в заетост. Социалната услуга ще бъде предоставяна от обучен персонал и съобразена с индивидуалните потребности на лицата.

„Приют“ е форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00 ч. на текущия ден до 10,00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране.

Начало на проекта: 03.12.2018 г.

Край на проекта: 31.12.2023 г.

Обща стойност на проекта: 315 289,50 лв.

в т.ч. средства от ЕСФ: 267 996,08 лв.

Национално съфинансиране: 47 293,42 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.