Програма “Местни инициативи 2019” на община Свищов

От 1 март 2019 г. стартира Програма “Местни инициативи 2019. Програмата финансира малки проекти    В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:

1.Място на изпълнение: гр. Свищов, кметства и кметски наместничества на територията на община Свищов.

 1. Кандидат: инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов;
 2. Брой проекти: всеки кандидат може да подаде един проект;
 3. Финансиране: до 50 000 лева (петдесет хиляди лева).

Разходите трябва да са диференцирани на капиталови и/или некапиталови.

 1. Задължителен собствен и партньорски принос: минимум 10% финансов и най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта;
 2. Тематична насоченост на проекта: облагородяване на населените места в Община Свищов; интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и туризъм; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.
 3. Наличие на партньори: не е задължително, но се счита за предимство;
 4. Продължителност: до 4 (четири) месеца;
 5. Срок за кандидатстване: текущ, до изчерпване на средствата предвидени за Програмата, съгласно Решение № 997/31.01.2019 г., Протокол № 67 на Общински съвет – Свищов; Приложение №3 Поименен списък – 2019 г.
 6. Подаване: Център за административно обслужване и информация на Община Свищов или по пощата на адрес: гр. Свищов 5250, ул. “Цанко Церковски” 2, Община Свищов, за Програма „Местни инициативи 2019”;
 7. Формуляр: формулярът за кандидатстване за 2019 г. и указания за подготвянето на проектните предложения са публикувани на уеб-сайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, в раздел „Общинска документация”, подраздел “Електронни документи” – подменю „Програми и проекти”;
 8. Допълнителна информация: Стоян Парашкевов, Директор Дирекция „АПИОУПЕВ”, телефон: 0631 68144, стая №33 или 28.

 

УСПЕХ!

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.