Експерти обсъдиха въпроси по прилагане на законодателството по водите

Tематична работна среща събра в РИОСВ – Велико Търново представители на общини и ВиК от региона по повод Световния ден на водата – 22 март. Партньор на събитието е Басейнова дирекция – Плевен, която представи участието си в международния проект DANUBE FLOODPLAIN (http://www.bd-dunav.org/content/proekti-i-programi/proekt-danube-floodplain/). Експертите обърнаха внимание и на последните промени в Закона за водите, касаещи издаването на разрешителни за ползване на воден обект, както и на правомощията на общините в тази област. Бяха обсъдени необходими документи, процедури, срокове.

В своето представяне РИОСВ акцентира върху пречистването на градските отпадъчни води, сроковете за изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и възможностите пред общините да кандидатстват с водни проекти към ПУДООС и ОПОС.

Състоянието в момента

Към 20.03.2019 г.  на територията на Великотърновска и Габровска области се експлоатират 16 канализационните системи на населени места и селищни образования, като 10 от тях са с изградени ПСОВ. Населените места и агломерации с изградени и въведени в експлоатация пречиствателни станции за отпадъчни води са Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Лясковец, Севлиево, Свищов, Павликени и Трявна. Градовете Дряново, Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Сухиндол и Стражица са с частично изградени канализационни системи и без градски ПСОВ. В селата Камен, Сушица и Кесарево в община Стражица са реализирани и функционират канализационни системи и пречиствателни станции към тях.

За всички 16 канализационни системи има издадени Разрешителни за заустване във воден обект по реда на Закона за водите от Басейнова дирекция – Плевен. В разрешителните са поставени условия за достигане на индивидуални емисионни ограничения/индивидуални норми и за включване на директните зауствания към канализационните системи с цел отвеждане за пречистване на отпадъчните води в градските ПСОВ. Канализационните системи с ПСОВ достигат индивидуалните норми, докато канализационните системи без ПСОВ не успяват да ги постигнат.

За да се изпълнят поставените условия в разрешителните за заустване, които са в съответствие и с изискванията на Директивата за пречистване на градски отпадъчни води, общините следва да разработят и изпълнят проекти, както за включване на директните зауствания към градските пречиствателни станции, така и за изграждане на нови канализации и нови ПСОВ или за модернизация на съществуващите. Община Велико Търново трябва да подготви и изпълни проекти за включване на всички директни зауствания в градския колектор за пречистване и за модернизация на ГПСОВ. Общините Габрово, Трявна и Горна Оряховица – проекти за включване на директните зауствания към изградените и добре функциониращи ГПСОВ. Общините Елена, Златарица, Стражица, Полски Тръмбеш, Сухиндол и Дряново – проекти за изграждане на канализация и ПСОВ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.