Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с условията на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0004-C01 за проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по процедура BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, подписан на 7 септември 2018 г. между кмета на община Свищов – г-н Генчо Генчев, и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., с настоящото ви информираме за напредъка при изпълнението на предвидените мерки за енергийна ефективност.

До момента напълно са завършени строително-монтажните работи (СМР) в 12 (дванадесет) многофамилни жилищни сгради от предвидените за обновяване общо 17 (седемнадесет). Обектите, в които СМР са завършени, са въведени в експлоатация в рамките на предвидените срокове по договорите с изпълнителите.

Продължава строителството в останалите 5 (пет) многофамилни жилищни сгради, попадащи в обхвата на проекта. Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане целите на проекта, а именно:

  • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
  • подобряване на експлоатационните характеристики и удължаването на жизнения цикъл на сградите;
  • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Ще се модернизира обликът на сградите, разположени в различни части на града, което е инвестиция в устойчивото развитие на община Свищов.

Изпълнението на планираните дейности ще допринесе за постигане на националната цел по отношение повишаване на енергийната ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г., и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. След реализирането на предвидените в проекта мерки в многофамилните жилищни сгради ще се подобри комфортът на обитаване за всички живущи в тях.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 2 754 827.38 лева, от които:

–   2 341 603.28 лева безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие, и

–   413 224.10 лева – национално финансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на подписването на договора с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

ОБЩИНА СВИЩОВ,

ул. „Цанко Церковски“ N 2, тел. 0631/68 121.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *