СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР

ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА

В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец април в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 737 души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 37 души.

Равнището на безработица намалява с 0.2 пункта и в края на месеца е 4.7 % /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 876 души или със 139 души повече от сегашния, а равнището е било 5.6 %.

Характеристики на безработицата през месеца:

  • Пол и възраст в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като вече броят на жените е по-голям с 19 души. Относителният дял на жените бележи нарастване и е 51,29 срещу 48,71 за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 42,78 % – 57,22 %.

  • Възрастова структура на регистрираните безработни лица

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:

  • лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,84 на сто, а броят им е 102 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 5 души и незначително покачване на дела им в общата структура;

  • през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 282 души и относителен дял 38,26 на сто. Отчита се намаление на абсолютния брой с 25 души и снижение на дела им с 1,4 пункта;

  • възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 353 души и относителен дял 47,9 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление със 7 души и покачване на дела им с 1,39 пункта;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *