Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Пожарникарите разпространиха Правила за безопастност по време на жътва

Лятото е вече в разгара си и високите температури създават  рискове от възникването на пожари. В ход е подготовката за  жътвата на житните култури засети на територията на  Община Дряново. Предс­тои да бъде прибрана реколтата от 5300 дка засети площи, от които 4700  дка пшеница, 500 дка ечемик, 100 дка овес и тритикале.

От РСПБЗН – Дряново напомнят някои основни правила и изисквания за безопасност. Най-често причина за пожари по време на жътва са техническа неизправност на земеделската тех­ника и запалване на суха трева и растителни отпадъци в близост до житни масиви. Дан­ните сочат, че това се случва както умишлено, така и заради безотговорно човешко пове­дение – например хвърляне на не изгасени цигари, боравене с открит огън и т.н.

За предстоящата жътва през 2019 г. е създадена организация за проверка и допус­кане до участие в жътвената кампания само на технически изправна техника, която е пожа­рообезопасена и оборудвана с противопожарни уреди. Служителите от РСПБЗН про­веж­дат инструктажи на длъжностните лица, имащи отношение към жътвата, за задълже­нията им по Наредба 8121з-968 от 10.12.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи /ДВ бр.105 от 19 декември 2014 год./. По време на жътвената кампания 2019 г. предстоят регулярни проверки от страна на слу­жителите на РСПБЗН.

 Независимо от мерките, които се предп­риемат за предотвратяване на пожари, основният фактор за успешната жътва е отговорното отношение на всички граждани. Затова се обръщаме към кметовете на населени места,  председателите на земеделски кооперации, ръководи­телите на предп­риятия, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граж­дани, развиващи дейност или просто пребиваващи сред природата да бъдат бдителни и да спазват противопожарните правила.

  Ето и някои основни правила:

– Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете и кметски наместници на населените места.

-За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника и на изправна транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.

-При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.

-НАПОМНЯМЕ ВИ АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ! Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява се “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.

– Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

 – Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на не­ожънати масиви и фуражни площадки;

– Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за целта места;

 – Спазвайте предупредителните и забранителните знаци за пожарна без­опасност;

 – За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви да се предприемат мерки за своевременно оповестяване на органите за “Пожарна безо­пасност и защита на населението” на  единния номер за спешни повиквания – 112 .

         На стопаните, съхраняващи груб фураж, припомняме че:

– Складирането му може да бъде на открито и в стопански постройки, на разстояние не по-малко от осем метра от сгради (основно и допълващо зас­трояване) и не по-малко от три метра до границите на съседните имоти;

– Около открито складиран груб фураж трябва да се поддържа минерализо­вана или него­рима ивици с ширина най-малко 3 метра;

 – Забранява се складирането на груб фураж на тротоара, на платното за движение, под електропроводи, тръбопроводи за го­рими и леснозапалими течности, газове, и други подобни комуникации.

         При нарушаване на противопожарните правила се носи административно-наказателна отговорност по Закона за Министерството на вътрешните ра­боти. Съгласно чл.260 от ЗМВР нарушителите се на­казват с глоба от 200 до 2 000лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *