ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИКЛЮЧВА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА”

 

 

 

 

 

 

 

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на церемония „Официално откриване“ по проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Церемонията ще се проведе на 08.07.2019 г. /понеделник/ от 11:00 ч. в ж. к. “Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“ №6 и № 8.

Бенефициент по проекта е Община Велико Търново. Срока за изпълнение на дейностите е 30 месеца.

Начало на проекта: 17.01.2017 г.

Край на проекта: 17.07.2019 г.

Безвъзмездна финансова помощ:  2 169 123,77 лв.

Целта на проекта е изграждането на съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура в община Велико Търново, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.

Целевите групи, които ще обхване кризисния център са лица, жертва на насилие; бездомни; социално слаби лица; лица, жертва на трафик и/или експлоатация; лица, останали без подслон след бедствени ситуации.

Резултата от изпълнението на дейностите по проекта е изграждане на „Кризисен център за лица“ с общ капацитет 30 лица (места), разположен в две сгради тип пасивна къща, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства.

„Кризисен център“ е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

В двата кризисни центъра всеки потребител на социалната услуга разполага с лично пространство и степен на самостоятелност, в зависимост от неговата автономност и способност за поемане на отговорност. Развитието на потребителите вътре в центъра се осъществява съгласно индивидуални планове, изготвени на база детайлна оценка на специфичните нужди и потребности и целящи осигуряването на възможности за пълноценно личностно развитие и изграждането на съответните умения за последващо израстване.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0002 „Изграждане на Кризисен център за лица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.