Новини

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТКРИ „КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА“ С ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ

 

 

На церемония „Официално откриване“ бе открит „Кризисен център за лица“ с тържествен водосвет направен от Негово Благоговейнство отец Петър Иванов. Центъра е построен, обзаведен и оборудван по проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Церемонията се проведе на 08.07.2019 г. /понеделник/ от 11:00 ч. в ж. к. “Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“ №6 и № 8, където се намират и новоизградените сгради.

Бенефициент по проекта е Община Велико Търново. Срока за изпълнение и отчитане на проектните дейности е до 17.07.2019 г. Безвъзмездна финансова помощ:  2 169 123,77 лв.

С реализиране на проектните дейности е изграден, обзаведен и оборудван „Кризисен център за лица“, състоящ се от две двуетажни сгради находящи се в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 6 и № 8, който ще предлага съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура в община Велико Търново, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика. Услугите, които ще се предлагат в  центъра, са насочени към лица, жертва на насилие, бездомни, социално слаби лица, лица, жертва на трафик и/или експлоатация, лица, останали без подслон след бедствени ситуации, и се предоставят за срок до 6 месеца като са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

На церемонията присъстваха проф. Георги Камарашев – зам.-кмет на Община Велико Търново, г-жа Мариела Цонева – директор Дирекция „Проекти и програми“, г-жа Росица Димитрова – директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, г-н Иван Даскалов представители на фирмата изпълнител „ПК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД, гр.София, представители на социални услуги в Община Велико Търново, медии.

„Кризисен център“ е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

В двата кризисни центъра всеки потребител на социалната услуга ще разполага с лично пространство и степен на самостоятелност, в зависимост от неговата автономност и способност за поемане на отговорност. Работата с потребителите вътре в центъра се осъществява съгласно индивидуални планове, изготвени на база детайлна оценка на специфичните нужди и потребности и целящи осигуряването на възможности за пълноценно личностно развитие и изграждането на съответните умения за последващо израстване.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0002 „Изграждане на Кризисен център за лица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *