Ден на социалното предприемачество се проведе в Община Горна Оряховица

Форумът е част от проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0244-C01, който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

С оглед популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика и ефекта от изпълняваните дейности се проведе форум под надслов „Ден на социалното предприемачество“. Бяха представени добри практики на социални предприятия, функциониращи на територията на България, както и международни. Целта на форума бе да се формира обществен интерес и да се популяризира социалното предприемачество. Обменени бяха информация и опит, набелязаха се инициативи и позиции по политики, касаещи социалните предприятия. Форумът беше с отворени врати, достъпен до всеки, който желае да участва, да получи информация, да се включи. Проведе се дискусия и беше направена презентация относно социалното предприемачество. На база на примери от добра практика за успешни социални предприятия, бяха представени инструменти и възможности как всеки може да развие своя собствена идея за социално предприятие, да може да я анализира, да я провери до каква степен тя е осъществима и след това да провери доколко би бил устойчив този бизнес във времето. Анонсирани бяха различните варианти за финансиране на едно социално предприятие с различните финансови източници, които могат да се използват в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *