В градската детска градина приключи проектът „Утринна приказка“

В детска градина „Детски свят” в Полски Тръмбеш приключи педагогическа практика “Утринна приказка” – адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на 3-годишните деца за първи път в детската градина. Научният екип на проекта бе от проф. д-р Даниела Тасевска, доц. д-р Емил Бузов, държавен експерт Ваня Трайкова – МОН.

За участие в проекта бяха избрани 5 области – София, Пазарджик, Сливен, Плевен и Велико Търново. От всяка област по 3 детски градини. Определените за област В. Търново детски градини са „Здравец“ във В. Търново, „Детски свят“ в Полски Тръмбеш и градината в Шемшево.

Работещ екип в проекта за „Детски свят“ са ст. експерт по предучилищно образование към РУО Екатерина Миновска, Дарина Тонкова – директор, I А група „Пипи Дългото чорапче“ със ст. учител Стефка Евтимова, ст. учител Виолета Маринова и I Б група „Буратино“ със ст. учител Галя Николова, учител Румяна Генова и 50 деца от двете малки групи.

Целта на „Утринна приказка“ беше да отговори на три въпроса: доколко предучилищната институция е подготвена да приема деца, които за първи път се отделят от семейната среда, и да предлага варианти за това; доколко представителите на семейната общност са готови да сътрудничат на учителите, които ще приемат, обучават и възпитават децата на тригодишна възраст и да предложат варианти за активно участие в този процес; как в процеса на адаптация детето трябва да „преживее“ трансформацията на преживяванията си в прехода от семейната среда към нова социално-педагогическа среда и да изпита удоволствие от преживяното и радост от играта.

Подготвителният етап за изпълнение на дейностите по проекта включваше приемане на заявления от родителите на децата: предварително проучване за формиране на първоначална представа за семейната общност, чиито деца ще бъдат приети в детската градина; създаване на портфолио на групата с необходимата информация, която да се използва при бъдещи съвместни форми на работа; създаване на образователна среда – подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна.

Първата родителска среща имаше за цел запознаване с „Утринна приказка“ като важно дидактично средство за адаптация на детската личност – четенето на приказки влияе на децата както в когнитивен и социален, така и в емоционален аспект. Приказката ангажира емоционално детето и стимулира неговите когнитивни процеси – мислене и въображение.

Основните дейности бяха изграждане на възпитателно-образователно пространство в занималните с цел създаване на учеща среда, оформяне на „Кът за семейството“, където се провеждаха срещите, участие на семейната общност в ежедневието на групата, за да подпомогнат учителя в извършване на определени дейности, инструктаж на членовете на семейната общност. След системно и ежедневно участие на членовете на семейната общност в ПП „Утринна приказка“ с цел иновативна и ефективна адаптация на децата в детската градина се стигна до успешен заключителен етап. Проведохме родителски срещи в двете първи групи, на които уточнихме организацията за провеждане на съвместни приказни празници с участието на деца, учители и членовете на семействата.

Преди финала на проекта в група „Буратино“ деца, учители и членове на семейната общност се потопиха в царството на приказния свят. Представиха се 4 приказки, като в първата – „Под гъбката“, разказвач беше родител – мама Роси, а герои – децата от групата. Приказката „Дядо и ряпа“ с участие на членове на семейната общност – дядо, баба, и герои – деца от група „Буратино“.

Приказката „Дядовата ръкавичка“ беше драматизирана от членове на семейната общност, а децата бяха публика. Приказката „Житената питка“ беше изпълнена чрез куклен театър от родителите на децата.

Празникът в група „Пипи Дългото чорапче“ премина под надслов „От приказка в приказка“. Родителите представиха моменти от различни приказки: „Вълкът и седемте козлета“, „Червената шапчица“, „Медената питка“, а „Дядо и ряпа“ беше представена като музикална драматизация от децата.

Празниците приключиха с много подаръци за децата и родителите: приказен албум с направени снимки от всяка прочетена и разказана „Утринна приказка“, приказна книжка за оцветяване и благодарствена грамота за участие в проекта на всеки родител. За проследяване ефективността на изпълнението на основните цели и задачи представителите на семейната общност бяха включени в проучване чрез анкети, разговори, срещи и беседи и участия в празници и развлечения в групите.

В крайна сметка семейната общност взе системно участие в дейностите на детската градина и се създаде учеща среда, която се изгради постепенно и допълваше ежедневно, за да бъде подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна, достъпна за всяко дете. Постигнат бе плавен преход от семейната среда към детската градина чрез ефективно сътрудничество и комуникация с представителите на семейната общност. Адаптацията на децата беше успешна в една нова социално-педагогическа среда и се достигна до удовлетвореност от преживяното и радост от играта.

„Постигнаха се по-добра комуникация и партньорски взаимоотношения за възпитанието и обучението на децата в детската градина. Станаха по-отговорни и съпричастни към проблемите в групата. Родителите промениха нагласата си и от пасивни участници станаха активни и по този начин се възпитаваха в отговорно родителство. Предварителната подготовка на педагогическата практика включваше изготвянето на тематичен план, който обвързваше последващите дейности от дневната организация. Изгради се самочувствие у децата, че родителят е част от общността в детската градина. Изградиха се умения за слушане на монологична реч и съсредоточено внимание. Прибирайки се в къщи, децата разказват на своите родители прочетената приказка през деня и дори ги запознават с нови, нечувани досега за родителя приказки“, обобщава резултатите от проекта директорката Дарина Тонкова.

Заключителната част на проекта е приключила в Плевен с участието на петте области, като всяка от тях представя своите резултати. На областно заседание на директорите в РУО всяка от трите детски градини презентира своите резултати.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *