Покана за провеждане на консултации за състава на Общинска избирателна комисия във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ДО

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС“

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

ПОКАНА

За провеждане на консултации за състава на Общинска избирателна комисия във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл. 75 ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с чл. 57 ал. 1 т. 5 от ИК и Решение N 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК при кмета на общината се провеждат консултации за състава на ОИК и Централната избирателна комисия, по предложение на кмета на общината назначава Общинската избирателна комисия за всяка община не по-късно от петдесет дни преди изборния ден, т.е. до 06.09.2019 г.

Кметовете на общини до 20.08.2019 г. включително провеждат публични консултации за сформиране състава на Общинската избирателна комисия с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-тото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

Предвид изложеното и на основание чл. 75 ал. 1 и ал. 7 ИК, във връзка с изготвяне на предложение до ЦИК за състава на Общинската избирателна комисия на 19.08.2019 г. от 11:00 ч. в Зала N 302 на Община Велико Търново, вход свободен, каня Ваш представител, упълномощен от лице от централното ръководство на политическата партия или коалиция, за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Съгласно чл. 75 ал. 3 от ИК и т. 3 от Решение N 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:

 

а) Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51 ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част към протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

На основание 75 ал. 5 ИК за резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

На основание чл. 75 ал. 7 ИК в случаите, когато е постигнато съгласие, кметът на общината представя в Централната избирателна комисия:

  1. Писмено предложение за състав на Общинската избирателна комисия заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80 ал. 3 ИК;
  2. Документите по чл. 75 ал. 3 и 4 ИК, представени от партиите и коалициите;
  3. Протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения;
  4. Копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Разпределението на членовете в ОИК е съгласно Решение N 600-МИ от 09.08.2019 г., а именно:

т. 11.1 Общият брой на членовете на ОИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, се определя според броя на избирателните секции на територията на общината, при общини с до 150 избирателни секции включително – 11 членове;

т. 12.1. Съставът на ОИК с 11 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3, е както следва: за партия ГЕРБ – 4 членове; за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 1 член; за партия „ДПС” – 1 член; за партия „Воля“ – 1 член. Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 12 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в случая това е коалиция „Обединени патриоти“) и ОИК става 13 членове.

Снежана Данева-Иванова, зам.-кмет „Финанси“

За кмет на община Велико Търново

Съгласно Заповед за заместване N РД 22-1290/08.08.2019 г.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *