49 четения

Община Лясковец набира заявления за включване в механизма за лична помощ

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен и социален характер и за преодоляване бариерите на функционалните им ограничения. Лицата имащи право да ползват лична помощ са: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За да се включат в Механизма „Лична помощ”, е необходимо лицата да подадат заявление в Община Лясковец по настоящ адрес. Необходими документи за включване са: заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент; направлението, издадено от дирекция „Социално подпомагане“, с определения Ви брой часове за лична помощ; други документи (по преценка на кандидата): копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, актуална етапна епикриза, пълномощно и др. Когато в заявлението не е посочен асистент, общината (доставчикът на лична помощ) може да предложи такъв. Кандидатът за асистент е лице, което не е: поставено под запрещение; осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатите за асистенти прилагат към заявлението по образец: документ за самоличност (за справка); автобиография; копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи; други документи (по преценка на кандидата): копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи” по ОП РЧР 2007 – 2013 г., и/или Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и/или други програми и проекти.

Заявленията се попълват и подават в Информационен център на Община Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа.

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!