34 четения

Община Лясковец обявява прием на заявления за потребители на интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа”

Община Лясковец обявява прием на заявления за потребители на интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“ по Договор № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Целева група кандидати, които могат да ползват услугата „Патронажна грижа“ са: възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства.

„Патронажна грижа“ ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти включващ здравни работници, социални асистенти и психолог, в рамките на до 2 часа дневно. Ползвателят не дължи такса за получената „Патронажна грижа“.

Необходими документи за кандидатстване са:

Заявление по образец /получава се при подаване на документите/ или от негов законен представител; Документ за самоличност /за справка/; Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или други актуални медицински документи /епикризи/, с които се удостоверява състоянието на лицето.

По проекта „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“ не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги /дейности по други програми и проекти/.

Заявленията се попълват и подават в Информационен център на Община Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи – 09.09.2019 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *