266 четения

Първо становище за подкрепа на инвестиционно намерение за финансиране с финансов инструмент

Община Горна Оряховица издаде първото становище за подкрепа на инвестиционно намерение с потенциал за кредитиране с инструмент Фонд за градско развитие за Северна България

Захарни заводи АД е представил пред „Регионален фонд за градско развитие“АД, проект за рехабилитация на индустриални терени и застроени площи и етапно изграждане на енергийни мощности за собствено потребление, ползващи възобновяеми и алтернативни източници, с цел дългово финансиране при преференциални условия.

Предварителната оценка на инвестициите възлиза на над 11 мил. лева, с хоризонт на реализация до 2023 г. Първа фаза на инвестицията цели рехабилитация на терени и площи и изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 4 MWp и възлиза на 5.5 мил. лева.

Осъществяването на проекта ще допринесе за:

–        Оползотворяване на свободни терени в района на Завода за захарни изделия;

–       Оползотворяване на терени в близост до Захарна фабрика, използвани за производство на захарно цвекло, чието производство е преустановено от много години;

–        Производство на електроенергия от възобновяем източник – слънчева енергия, покриваща значителна част от собствените нужди на заводите;

–        Намаляване на емисиите на парникови газове генериране от ТЕЦ и другите производства на фирмата и подобряване на екологичната среда в града и прилежащите му територии;

–        Създаване на нови работни места за поддръжка и експлоатация на новите енергийни съоръжения;

–        Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация, съгласно индивидуалните характеристики на новоназначените и спецификата на работните места.

Ръководителят на Междинното звено към Общината е подписал становище за съответствието на проекта с ИПГВР на Горна Оряховица. Имайки предвид положителния ефект, който реализацията на проекта би имал за град Горна Оряховица, със становището на МЗ е изразена принципната подкрепа за финансиране му чрез финансов инструмент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020.

„Регионален фонд за градско развитие” АД управлява финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ за градовете на Северна България. Инструментът е структуриран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) и има за цел подпомагане с дългово финансиране при преференциални условия на проекти в допустимите сектори на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Финансирането е насочено към проекти на частни инвеститори, общини и държавни структури както и на публично-частни партньорства. Средствата на Фонд Север се предоставят под формата на нисколихвени заеми с максимален срок до 20 год., което позволява осъществяване на проекти с икономически потенциал и сериозен социален ефект, но с възвръщаемост под пазарната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *