Обявление на община Свищов

Община Свищов, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, съобщава на всички заинтересувани лица, че с протоколи (2бр.) от 17.10.2019 год. на комисия по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи: к.е. 51 и 66, м. „Краище 1 А-Б“; к.е. 73, м. „Краище 2“; к.е. 67, м. „Острица“; к.е. 46, м. „Люляците 2“; к.е. 75 и 76, м. „Трите бряста“; к.е. 112 и 113, м. „Павлолията“; к.е. 99, 101 и 102, м. „Враняк 1“; к.е. 103, 104, 105, 106, 107 и 108, м. „Враняк 2“; к.е. 117, 118 и 119, м. „Карамански път 1“; к.е. 121, м. „Карамански път 2“; к.е. 123, 122 и 126, м. „Карамански път 3“; к.е. 132 и 131, м. „Дядо Данева чешма“; к.е. 129, м. „Тотева чешма“; к.е. 145, м. „Драчево бърдо 1“; к.е. 138, м. „Драчево бърдо 2“; к.е. 135, 136 и 137, м. „Драчево бърдо 3-4“; к.е. 153, 154 и 760, м. „Остри могили 2-3“, всички в землището на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново.

Обявление изх. № 08-00-1547/01.11.2019 г. на Кмета на Община Свищов е публикувано на стр. 75 в неофициалния раздел на „Държавен вестник, брой 88 от 08.11.2019 г.

Плановете и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден в общинския информационен център.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до Кмета на общината в едномесечен срок от обявлението в „Държавен вестник“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.