78 четения

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ И Ж.К. „СИМЕОН ВАНКОВ“ В ГРАД СВИЩОВ“

На 28 ноември в Зала 1 на община Свищов бе представен проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“. Пред свищовската общественост кметът на Свищов Генчо Генчев и директорът на дирекция „АПИОУПЕВ“ Стоян Парашкевов представиха проектното предложение, което предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“.

Основната цел на проекта е повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Свищов, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 1 388 170,00 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ, от които:

1 179 944,50 ЛЕВА /85 %/ – финансиране от ЕС чрез ЕФРР;

208 225,50 ЛЕВА /15 %/ – национално финансиране.

Община Свищов е изпълнила основния списък с проекти от инвестиционната програма и пристъпва към реализиране на проектни предложения от резервния индикативен списък, където е включен проект „Благоустрояване на градската жизнена среда“ от инвестиционен приоритет „Градска среда“ със следните подобекти:

  1. Проект ЗВ I – 1.5 Обновяване на градска жизнена среда – ул. Патриарх Евтимий;

  2. Проект ЗВ I – 1.8 Обновяване на градска жизнена среда – ж.к. Симеон Ванков.

Заложените дейности по обектите са:

 • Рехабилитация на тротоарни настилки;

 • Осигуряване на регламентирано паркиране;

 • Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и майките с колички;

 • Обособяване на кътове за отдих и създаване на условия за активен отдих;

 • Подмяна елементите на градско обзавеждане (пейки, кошчета, перголи, беседки и др.);

 • Изграждане на детски площадки за възрастови групи от 0-3 г. и 4-12 г.;

 • Реконструкция на зелени площи, почистване на растителността, създаване на нови зелени площи;

 • Подмяна на осветителните тела, където е необходимо;

 • Отводняване чрез повърхностно оттичане;

 • Създаване на нова алейна мрежа с декоративна настилка от бетонови павета и ивици, като алейните очертания запазват максимално съществуващите направления;

 • Изграждане на достъпна архитектурна среда;

 • Други дейности.

Предложените обекти са част от одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Зона с преобладаващ социален характер (I), и също така са включени и в Общински план за развитие 2014-2020 г. ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа, Специфична цел 2.2.: Интегрирано развитие на град Свищов и социално и икономическо сближаване с малките населените места, Мярка 5. Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда – зелени и пешеходни пространства, Проект 1.15. „Обновяване на градска жизнена среда – ул. „Патриарх Евтимий“ и Проект 1.18. „Обновяване на градска жизнена среда ж.к. „Симеон Ванков“.

Проектът включва и следните други задължителни дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.

Срокът за изпълнение на така заложените дейности е 24 месеца.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!