ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на начална пресконференция по проект: „Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Пресконференцията ще се проведе на 04.12.2019 г. от 14:00 ч. в Регионален пресклуб  БТА – Велико Търново, адрес: гр.Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2.

 

Бенефициент по проекта е Община Велико Търново.

Безвъзмездна финансова помощ:  2 760 000,00 лв.

Начало на проекта: 04.02.2019 г.

Край на проекта: 04.02.2021 г.

 

Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.

Конкретните цели включват изграждането на 4 броя нови сгради „Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост“ в с. Церова кория, Община Велико Търново и ремонт и реконструкция на 1 брой сграда с предназначение за предоставяне на услугата „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност  за самообслужване“ в гр. Велико Търново, ул.“Симеон Велики“ № 3.

       В изпълнение на проекта ще бъдат осъществени следните дейности: 

  1. Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството);
  2. Изготвяне на оценка за съответствие;
  3. Строителен надзор;
  4. Информационно – комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране;
  5. Доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане, съобразно изискванията за предоставяне на съответната услуга;

       Крайни бенефициенти:

60 лица с умствена изостаналост, които ще се ползват от услугите на четирите Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост;

15 лица, които ще се ползват от услугите на Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване;

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.