От 2020 г.: В Павликени пускат общински полицаи и дават пари на всяка родилка, няма да вдигат данъците

22 801 100 лева е бюджетът на Общината, 11,7 млн. – инвестиционната програма

 

22 801 100 ЛЕВА Е БЮДЖЕТЪТ ЗА 2020 Г. НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА БЕШЕ ПРИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В КРАЯ НА МИНАЛАТА СЕДМИЦА.

Запазват се размерите на всички местни данъци и такси, включително на таксата за битови отпадъци, на нивото от 2019 г.

„Бюджет 2020 на Община Павликени последователно прилага визията за управлението на нашата община, която защитих пред нашите съграждани, разписана е в управленската ми програма и следва всички приоритети, които гарантирах пред жителите на община Павликени“, подчерта в словото си кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер 12 099 462 лв. От местни данъци и такси Общината планира да събере 5 238 285 лв. Общата изравнителна субсидия е 1 612 800 лв.

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване са 168 500 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи е 811 500 лв.

Разходната част е планирана в съответствие с действащото законодателство при създадена организация за поддържане на добро финансово състояние и ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс. За функция „Образование“ общият размер на планираните разходи е 8 873 111 лв. Общо за функция „Здравеопазване“ са планирани 698 307 лв. Предвидени са 44 800 лв. от местни приходи за издръжка на детската ясла, която посещават 80 деца, разделени в пет групи. За „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ са заделени 3 339 146 лв. Културният календар за 2020 г. е обезпечен с 88 050 лева, а за спортни събития се отделят 17 900 лева. За финансиране на спортните клубове са предвидени 161 000 лева.

ПРЕЗ 2020 Г. ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ПРЕДВИЖДА ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНИ, ЗА ВТОРО И ТРЕТО ДЕТЕ В СЕМЕЙСТВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. За целта са предвидени 10 000 лв., които ще се предоставят след приемане на правила от Общинския съвет. Предстои публикуването на Наредбата за обществено обсъждане.

Предстои създаването на общински инспекторат, който ще заработи през пролетта. Той започва дейност с двама служители с предоставени права за текущ и последващ контрол по наредбите на Общината, съставяне на актове и други права и задължения. Правилникът за работата на своеобразната общинска полиция и взаимодействието му с администрацията и външните организации ще бъде публикуван в близките дни за обществено обсъждане. Предвидените средства за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка на инспектората са в размер на 37 000 лв.

За първи път в проекта на бюджета се предлага субсидията за финансиране на спортните клубове в общ размер. Разпределението на средствата между клубовете ще се извърши след представянето на съответните документи, които изисква Законът за физическото възпитание и спорта. Предвиждат се нови правила за финансиране на спортните клубове, които също ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Проектът за разпределение на средствата ще бъде разгледан в Общинския съвет.

Добрият опит от последните години с общинските програми „Инвитро“, „Местни инициативи“ и „Граждански инициативи“ ще бъде продължен и през 2020 г.

Инвестиционната програма на Общината за настоящата година е в размер 11 792 402 лева. Предвидените инвестиции по капиталовата програма от собствени бюджетни средства и целева субсидия са в размер на 3 510 900 лв. И през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програми на европейските фондове и други донори. Очакваните разходи за обекти, изпълнявани със средства от европейски програми през 2020 г., са в размер на 8 285 502 лв.

Сред капиталовите проекти най-голям е проектът за реконструкция, саниране и газификация на НЧ „Братство“ – Павликени – 1 550 928 лв. Със 715 000 лева ще се работи по проекта за ефективно управление при извънредни ситуации по реките Михалска и Ломя, който е съвместен с румънския регион Калараш. 337 000 лева са предвидени за подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи от помпената станция на р. Росица към с. Вишовград. Предвидено е закупуване на земя за разширение на зоопарка на стойност 48 060 лв.

С. НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.