ЖИВОТНИ СЕ ОТГЛЕЖДАТ САМО В РЕГИСТРИРАН ОБЕКТ

Предвижда се облекчен и безплатен режим за регистрация на личните стопанства

Народното събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, който е обнародван в Държавен вестник бр.13 от 14.02.2020 г. Законодателните изменения са вследствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората.
Предвидените промени касаят прилагането на ефективен официален контрол по отношение на неприложени профилактични ветеринарномедицински мерки, мерки за ликвидиране на възникнали болести и при проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти и неидентифицирани животни. Промените са свързани и с облекчаване на режима за регистрация на личните стопанства.
С промените се регламентират допълнителни задължения за собствениците и ползвателите на животновъдни обекти Те са свързани със спазване на изискванията за идентификация на животните и опазване на здравословното им състояние. Измененията касаят и спазване на изискванията за хуманно отношение към животните и документиране на движението от и към животновъдните обекти, както и създаване и изпълнение на програми за самоконтрол на болести и спазване на определени изисквания при населване на животновъдните обекти и прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в обектите.
Част от промените касаят глобите при нерегламентирано отглеждане на селскостопански животни. Който отглежда селскостопански животни в нерегистриран по реда на закона животновъден обект, се наказва с глоба от 300 лв. до 1 000 лв., а при повторно нарушение от 1 000 лв. до 3 000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1 000 лв. до 2 000 лв., а при повторно нарушение от 2 000 лв. до 4 000 лв.
Въвеждат се санкции за възпрепятстване на унищожаването на болни, съмнително болни или контактни животни. Глобата ще е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, ще се налага имуществена санкция от 3000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 5000 лв.
Личните стопанства за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в областните дирекции за безопасност на храните /ОДБХ/, на чиято територия се намират. Предвижда се облекчен и безплатен режим за регистрация на личните стопанства, като по този начин се намалява административната тежест за гражданите, което е приоритет на правителството. Собственикът или ползвателят на обекта ще подава до директора на ОДБХ заявление по образец чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление ще се издава входящ номер.
Регламентират се и други допълнителни задължения за кметовете и кметските наместници. Съгласно текстовете те ще следва да предприемат мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на заразни болести по животните, а в случаи на възникване на такива, да оказват съдействие при прилагането на мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране.
Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоозони на лични стопанства и за животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар. Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване. Ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места.
С всички тези промени трябва да се съобразят стопаните при закупуването и отглеждането на животни в личните стопанства, за да не попаднат под ударите на закона. Рано напролет, в града и селата в Еленския район, се купуват най-вече малки прасета, които хората угояват за собствена консумация. За повече информация на гражданите, припомняме изискванията, на които трябва да отговарят свиневъдните стопанства, произтичащи от изменения и допълнения на Наредба №44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, обнародвани в ДВ от 17 януари 2020 г.
СТОПАНСТВА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ / „ЗАДЕН ДВОР“/ – стопанство с до 3 свине за угояване
РЕГИСТРАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО:

• Заявление за регистрация до Областна дирекция по безопасност на храните /ОДХБ/
• Документ за собственост/наем
• Осигурено обслужване от ветеринарен лекар – за ФАМИЛНА ФЕРМА /стопанство с поне една свиня майка/ изискването е за договор с регистриран ветеринарен лекар
• Становище от кмета на населеното място

БИОСИГУРНОСТ:
• Ограда – да няма достъп на външни хора и животни
• Помещения за свине – стабилни постройки, непозволяващи достъп на други животни
• Водоснабдяване – от собствен или централен водоизточник
• САМО ЗА ФАМИЛНИ ФЕРМИ – обособяване на сух филтър за смяна на дрехи
• Почистване и дезинфекция – наличие на дезинфекционна ваничка за обувки на входа на помещението; смяна на дрехи и обувки, дезинфекция на ръцете и обувките преди влизане и излизане от помещението на свинете
• Съхранение на фураж – в затворени съдове и в закрити помещения или в силози – без достъп на насекоми, гризачи, птици, други животни
• Борба с насекоми и гризачи – използват се препарати против насекоми и гризачи в помещенията и в двора
• Оборудване – индивидуално и не се споделя с други стопанства, редовно се почиства и дезинфекцира
• САМО ЗА ФАМИЛНИ ФЕРМИ – временно съхранение на трупове на умрели животни и странични животински продукти – в затворени контейнери, които се почистват и дезинфекцират регулярно и обезвреждане на труповете
• Свинете НЕ се изхранват с кухненски отпадъци
• Тор – място за съхранени на тор /6 месеца/, преди използването му за наторяване
• Зърно и фуражи се съхраняват поне 60 дни след добива им преди да бъдат използвани за храна, а слама за постеля поне 90 дни след добива й
• САМО ЗА ФАМИЛНИ ФЕРМИ – транспортни средства – цялостно почистване и дезинфекция преди влизането им в стопанството

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ МЕРКИ:
• Идентификация – /ушни марки/ – животните пристигат в обекта, идентифицирани от индустриални и фамилни свинеферми и с ветеринарномедицинско свидетелство за транспорт – пътен лист
• Съхраняване на документи – пътни листове, документи за произход на животните, ветеринарномедицински документи и др.
• Хуманно отношение към животните – отглеждане на животните при спазване на изискванията за хуманно отношение
• Здравни мерки – съгласно национална програма за профилактика и контрол на заболяванията

В стопанства за лични нужди НЕ се разрешава :
 Отглеждането на свине майки и некастрирани нерези
 Придвижването на свине към други стопанства /кланици/ транжорни
Личните стопанства на физически лица, където се отглеждат свине за лични нужди, трябва да се приведат в съответствие с измененията в наредбата в шестмесечен срок, а животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма – до 31 декември 2020 г.
На последното заседание на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на община Елена експертите потвърдиха, че епизоотичната обстановка в общината е нормална. Членовете на комисията се запознаха с писмото на областния управител за предприемане на мерки за предотвратяване на проникването на територията на заболяването африканска чума и на заболяването инфлуенца по птиците /птичи грип/.
По данни на представителите на горските стопанства в Елена и Буйновци и на Ловно-рибарското сдружение в Елена няма регистрирани случаи на африканска чума по дивите свине. Сдружението е обособило ями за загробване на дивите прасета при евентуална поява на болестта, а община Елена от частните животновъдни стопанства, одобрени от Басейнова дирекция гр. Плевен. В двете горски стопанства са предоставени лични предпазни средства за дезинфекция и дезинсекция при поява на африканска чума по свинете.

Всички институции имат готовност да реагират при поява на болестта и са предупредени да упражняват контрол и да действат веднага на всеки сигнал. Гражданите също трябва да бъдат бдителни и внимателни и да информират институциите своевременно, за да се пресече разпространението на заразата на територията на общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *