„Топлофикация ВТ” АД: Всяко отваряне и затваряне на спирателна арматура към абонатните станции води до смущения в цялата топлопреносна мрежа

Обръщаме се към всички вас с уверение, че денонощно полагаме усилия да предотвратим ситуации, водещи до влошаване на качеството на топлоснабдяване, ограничаване или прекъсване. В случай на аварии по топлопреносната мрежа се стремим да ограничим броя на засегнатите клиенти и времето за отстраняване под регламентирания срок от 48 астрономически часа. В повечето случаи успяваме да локализираме и отстраним несъответствията по начини, които не се отразяват на нормалното топлоснабдяване на сградите. В други случаи мащабът на последствията и начините на отстраняване на настъпилите аварии по топлопроводите неминуемо налагат поради технически норми за работа на съоръженията, норми за безопасност на работа на ремонтния персонал и др. временно ограничаване и/или пълно изключване на топлоснабдяването в засегнатите райони, за което се извиняваме и молим за разбиране. Тук става въпрос за аварии, чийто мащаб неминуемо би довел до спиране на работата на съоръжения не само по топлопреносната мрежа, но и на тези в топлофикационната електроцентрала, което е риск от пълно спиране на топлоснабдителната система на града.

В тази връзка и предвид стойностите на температурата на външния въздух към момента, както и климатичната прогноза за следващите дни, която предвижда топли дни, се обръщаме специално към отговорниците на абонатните станции по адреси в сградите, етажна собственост, и към ангажираните сътрудници в сградите, развиващи стопанска дейност. Настоятелно молим да не се използва спирателната арматура по мрежови контур в помещенията на абонатните станции, да не се спира подаването на топлоносител по подаваща и/или връщаща линия до официалния край на отоплителния сезон. Отваряне и затваряне на спирателната арматура към абонатните станции представлява превключване по топлопреносната мрежа и е дейност, която се извършва под контрола на оператора на мрежата. Всяко отваряне и затваряне на спирателна арматура води до хидравлични смущения в цялата топлопреносна мрежа на града и представлява риск за нарушаване на нейната плътност – поява на пробиви, аварии, засягащи всички клиенти. Затваряне на спирателната арматура в помещенията на абонатните станции по време на отоплителния сезон се допуска единствено в случай на поява на пропуск по мрежови контур след спирателната арматура и след уведомяване на оператора на топлопреносната мрежа на дружеството.

Препоръчваните начини, елиминиращи рисковете за нормалната работа на топлопреносната мрежа, за ограничаване на подаваната към дадена сграда, респективно отопляваните помещения, мощност за отопление са:

  • Общо за сградата – цифров контролер на абонатната станция (спиране на рециркулационната помпа на вътрешната отоплителна инсталация);
  • Частично за сградата – спиране на кръгове посредством арматурата на разпределителен и събирателен колектор на вътрешната отоплителна инсталация;
  • Локално за отопляваните помещения – термостатични радиаторни вентили.

В случай, че ограничаването или спирането на топлоподаването към дадена сграда посредством спирателната арматура по мрежови контур е мотивирано от стремеж към ограничаване на финансовите разходи за топлинна енергия, отдадена от съоръженията на абонатната станция, следва да отбележим, че съгласно Наредба за топлоснабдяването N 16-334/06.04.2007, Глава 7, Раздел IV, чл. 58 ал. 2, дружеството приспада технологичните разходи в абонатните станции на клиенти, ползващи топлинна енергия за битови нужди.

Спиране на топлоподаването към дадена сграда преди края на отоплителния сезон се извършва чрез подаване на заявление към дружеството, в което заявление е изразена волята на етажните собственици съгласно Закона за управление на етажната собственост и дата, от която желаят топлоподаването да бъде преустановено. Спиране на топлоподаването се извършва от служител на дружеството. Включване на отоплението преди началото на отоплителния сезон се извършва по същия ред. И в двата случая основание за предприемане на действия по преустановяване/включване на отоплението е легитимно решение на етажната собственост.

В заключение искаме още веднъж да обърнем внимание, че нерегламентираното боравене със спирателната арматура на абонатните станции представлява сериозен риск за плътността на топлопреносната мрежа и може да доведе до аварии, чието отстраняване изисква ограничаване или спиране на топлоподаването към сградите. Поради особеностите на климата през настоящия отоплителен сезон сме регистрирали няколко аварии по топлопроводите, причинени от нерегламентирано боравене със спирателната арматура в абонатните станции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *