Проект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

 

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на официална церемония „Първа копка“ по проект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Официална церемония „Първа копка“ ще се проведе на 06.03.2020 г. от 13:30 ч. в   гр. Велико Търново, ул.“Симеон Велики“ № 3.

 

Бенефициент по проекта е Община Велико Търново.

Безвъзмездна финансова помощ:  2 760 000,00 лв.

Начало на проекта: 04.02.2019 г.

Край на проекта: 04.02.2021 г.

 

Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.

Дейностите включват: ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на  съществуваща сграда за предоставяне на услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ с капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново.

Центърът ще бъде обособен като самостоятелен обект с отделен вход и собствено прилежащо дворно пространство.

Целевата група ползватели са заложените в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и са възрастни хора, включително и възрастни в невъзможност за самообслужване.

Разкриването на услугата Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ще осигури необходимите условия на лица, които нямат възможност за живот и грижи в домашна среда и/или в специализирани институции, да бъдат включени във форма на социални услуги от резидентен тип, позволяващи максимална степен на самостоятелност и независимост в ежедневието. В Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ще бъдат настанени 15 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с физически увреждания.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *