Общество

Проект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на официална церемония „Първа копка“ по проект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Официална церемония „Първа копка“ ще се проведе на 06.03.2020 г. от 10:30 ч. в с. Церова кория, ул.“Втора“ № 26.

Бенефициент по проекта е Община Велико Търново.

Безвъзмездна финансова помощ: 2 760 000,00 лв.

Начало на проекта: 04.02.2019 г.

Край на проекта: 04.02.2021 г.

Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.

Предвижда се изграждане на 4 сгради ново строителство, всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико Търново. Архитектурно ще бъдат оформени в единен композиционен комплекс.

Общото за комплекса външно прилежащо пространство ще се оформи като паркова среда, с места за почивка и разходки. Предвижда се изграждане на обща кухня майка в изнесена пристройка към една от сградите, обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на потребителите.

Целевата група ползватели са заложените в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и са пълнолетни лица с умствена изостаналост и множествени увреждания.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *