Даниел Панов за новата управленска програма до 2023 година: „Шест приоритета ще затвърдят ролята на Велико Търново като един от десетте водещи български града, генериращи икономически растеж”

Инфраструктурата по кварталите и селата, модернизация на училища и градини, екологията и културното наследство са сред ключовите цели

 

ШЕСТ ПРИОРИТЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДО 2023 ГОДИНА, КОГАТО ПРИКЛЮЧВА ТРЕТИЯТ МУ МАНДАТ, ОТКРОИ КМЕТЪТ ДАНИЕЛ ПАНОВ. Те са включени и в новата му програма за управление, която бе представена преди броени дни. Шест ключови приоритета ще затвърдят ролята на Велико Търново като историческа и духовна столица на България, а също и като един от десетте водещи български града, генериращи икономически растеж. Старата столица ще е в един клъстер с Варна и Русе и ще е сред десетте града, в които ще бъде съсредоточен европейски ресурс за градско развитие.

„Основните цели, към които ще се стремим заедно с великотърновци, са съхранено културно и природно наследство, подобрена жизнена среда в градовете и селата, все по-качествени публични услуги и добро управление, икономически растеж и насърчаване на местното предприемачество и външните инвестиции, все по-силна връзка между образование и бизнес. Не на последно място – утвърждаване на Велико Търново като регионален център със силна роля в междуобщински и международни инициативи“, обобщи Даниел Панов. Той подчерта, че устойчивостта, последователността и следването на утвърдени приоритети са гаранция за по-ускорено развитие, затова програмата за управление е естествено продължение на стратегическите документи от преходните два мандата.

 

ПЪРВИЯТ ПРИОРИТЕТ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ ГРАДОВЕТЕ КАТО ФОКУСИ НА РАСТЕЖ

 

ЗАЛОЖЕН Е ШИРОК СПЕКТЪР ОТ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ С ОСИГУРЕНО ИЛИ В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ ФИНАНСИРАНЕ. Сред тях са комплексна реконструкция на улична мрежа -булеварди, кръстовища, кв. „Варуша“, изграждане на нови улици и тротоари, оформяне на междублокови пространства в кварталите „Картала“, „Зона Б“, „Бузлуджа“, „Колю Фичето“, „Света гора“, „Асенов“, модернизация на уличното осветление, инвестиции в пешеходни площи в целия град, подобряване на транспортната свързаност (буферни паркинги и интегриран градски транспорт), на градската среда и дизайн. Други от мерките са свързани с развитие на индустриалните зони и засилване на ролята на университетите и на професионалното образование. Инвестиции в спортната инфраструктура също е в приоритетния обхват.

 

ВТОРИЯТ ПРИОРИТЕТ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ СЕЛАТА И ПЕРИФЕРНИТЕ МАХАЛИ И ТЕРИТОРИИ

 

С ЦЕЛ ТЯХНОТО СЪХРАНЯВАНЕ, СТАБИЛИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ. Общите мерки са за осигуряване на повече средства за пътна инфраструктура, свързаност, ВиК мрежи, благоустройство на обществени пространства, развитие на културния живот и стимулиране на читалищната дейност, насърчаване на земеделието.

 

ТРЕТАТА ОБЛАСТ, КЪДЕТО ЩЕ БЪДАТ НАСОЧЕНИ УСИЛИЯТА, ОБХВАЩА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Акцент е изграждане на социална инфраструктура в града и населените места, разширяване на обхвата и капацитета на предоставяните услуги, по-голямата им достъпност и разнообразие. Сред мерките и дейностите са още инвестиции в здравната инфраструктура, ремонти и обновяване на детските ясли, детска млечна кухня, здравните кабинети в училищата и детските градини.

В сферата на образованието акценти остават модерните училища и детски градини, а също развитие на професионалното, пазарно ориентираното и дуалното образование. В инвестиционните дейности се открояват изграждането на новата детската градина в кв. „Зона Б“, завършване на втория корпус на ДГ „Здравец“ и на обновяването на СУ „Емилиян Станев“, ремонти на ОУ „Петко Р. Славейков“ и ОУ „Неофит Рилски“ в Килифарево, както и на детски градини. Много важен бъдещ проект е изграждане на Младежки център в сградата на бившия Пионерски дом.

 

ПРИОРИТЕТ „РЕСУРСИ И ПРОДУКЦИЯ“ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

и също е включен в концепцията на кмета. Предвидено е обновяване и изграждане на липсващите елементи на системите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадните води. Заложени са развитие на Регионалната система за управление на отпадъците, включително чрез изграждане на нова клетка, рекултивация на старото сметище, надграждане на системите за разделно събиране и транспортиране на отпадъците.

Фокус е поставен и върху мерките за повишаване на качеството на въздуха – подмяна на стари отоплителни уреди, монтиране на филтри и на автоматични измервателни станции, опазване и оползотворяване на горските територии.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО КАТО ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТАТУТА, КОЙТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ИЗРАБОТЕН, НАМИРА ЯРКО И ЦЕНТРАЛНО ОТРАЖЕНИЕ В

 

ПРИОРИТЕТНАТА ОБЛАСТ „НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ“

 

Предвижда се осигуряването на повече пространства за културния живот, който да навлиза все по-силно в кварталите и в населените места.

Едни от най-важните мерки и заложени дейности са за запазването и подчертаването на автентичния вид на културно-историческото наследство, към реставрацията и консервацията на историческите резерватиЦаревец, Трапезица, Момина крепост, на комплекси и ансамбли от културни ценности, включително чрез подпомагане на археологически разкопки и реновиране на исторически сгради.

Предвидено е и създаване на специален фонд „Културно наследство“, както и на План за опазване и управление „Историческо селище Велико Търново“.

Други акценти са свързани с формиране, обозначаване и популяризиране на мрежа от общински туристически маршрути както в старинната част на града, така и в населените места. Набляга се на съчетание между културно-исторически, поклоннически и екотуризъм.

СРЕД ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ СЕ ОТКРОЯВА СЪЗДАВАНЕ НА АТРАКТИВНА ЗОНА ЗА КУЛТУРЕН И КОНГРЕСЕН ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТАРОТО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ, като за целта ще бъдат изградени експозиционен център, включително концертна зала и библиотека. Община Велико Търново работи по подаването на проекта по ОП „Региони в растеж“, чиято приблизителна стойност е около 17 милиона лева. В процес на оценка са също проекти за разширяване на Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“ и за реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

 

ПОСЛЕДНАТА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ОБХВАЩА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ, ПАРТНЬОРСТВА И ВРЪЗКИ

 

Мерките са свързани с инициативите за публичен диалог и гражданско участие, надграждане на административните услуги и електронното управление, със сътрудничеството между университети, научни центрове и производствата. Акценти са поставени също върху междуобщинското сътрудничество и разширяване на контактите с побратимените градове.

Стилян НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *