118 ГОДИНИ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ТРАПЕЗИЦА – 1902”

ВЕКОВНАТА ТУРИСТИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ

 НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Дружеството е основано на 17 март 1902 година от група ентусиасти, последвали призива на Алеко Константинов за отдих сред природата. Те приканват съвременниците си да опознаят туристическите и историческите забележителности на България и да съдействат за утвърждаването на толерантността, познанието и духовното развитие чрез активен здравословен и емоционален начин на живот.

Моско Москов, Стоян Коледаров, Цоньо Герганов, Леон Филипов, арх. Георги Козаров, Йордан Кулелиев, Стефан Върлев, Стоян Бояджиев, Димитър Геров, Михаил Петков, Тотю Дюлгеров, Христо Шипчанов, Деян Станков, Георги Исапов (Хондро), Кръстьо Ников  и още много имена могат да бъдат добавени към първостроителите на туристическото движение във Велико Търново. Те привличат към движението все повече и повече последователи.

По своя характер туристическата дейност в началото е културно-просветна, родолюбие, с инициативи за изучаване и съхраняване на историята, представяне на театрални и оперни постановки,  вечеринки, забави, концерти и излети сред природата, благотворителни инициативи.

Въпреки, че Туристическо дружество „Трапезица“  не е първото по учредяване в България, много са инициативите, които тръгват от него:

– 13.12.1903 г. – Благотворителен бал във Велико Търново, средствата от който се използват за залесяване на поречието на река Янтра и хълмовете около града. Впоследствие балът се превръща в една от традиционните благотворителни инициативи на Дружеството, възстановена в съвременната му история през 2007 г.

– 1904 г. – по инициатива на дружество „Трапезица“ се създава археологическа секция към местния клон. Издирени, проучени и описани са много местни старини. В специални витрини са изложени снимки на исторически и природни забележителности от околностите на Велико Търново.

– 1904 г. – открива се безплатна ученическа спалня по инициатива на арх. Георги Козаров, на втория етаж на прогимназията, в къщата на братя Паница. Отпечатани са и първите туристически рекламни материали.

– 1905 г. – организира се общоградски излет до Царевец и Трапезица, а на традиционния благотворителен бал през декември за пръв път прозвучава туристическият марш „Балкани“ по текст на Кирил Христов и музика на Иван Константинов. Този марш е химн на туристите и до днес.

– 1907 г. – издава се Туристически пътеводител, чиято подготовка започва още през 1905 г. с безвъзмездния труд на Леон Филипов, арх.Георги Козаров, Никола Марков, Димитър Багрилов и инж.Христо Сапаров. Постъпленията от 4-хилядния тираж са определени за изграждане на първата туристическа хижа в България – на Царевец.

– 24 май 1922 г. – освещаване на първата туристическа хижа в България „Трапезица” на хълма Царевец, която се превръща в притегателен център на културно-просветната дейност на туристите.

– 1925 г.  – опити за проникване, изучаване и описване на околните пещери от доц. Рафаил Попов, който проучва Мадарското плато и открива Омуртаговия надпис при Чаталар.

– Издава се списание „Турист”.

– 14 юли 1960 г. – първи ученически поход от Тимок до нос Емине с водач учителя Любомир Войников.

– 25 октомври 1960 г. – откриване на първия скален заслон в местността Устето. Пуска се тролей над Устето.

И днес, водеща е ролята на дружеството в развитието на пешеходния туризъм, ориентирането, алпинизма, катеренето, ски-туризма, ученическия туризъм, водните спортове, планинското колоездене, художествената самодейност.

Сред традиционните общественозначими дейности на Туристическо дружество „Трапезица-1902” е оформянето, маркирането и обезопасяването на туристически маршрути и пътеки в околностите на Велико Търново. През 2013 година  благотворителната кампания е посветена на възстановяване на най-популярните маршрути. Дружеството се грижи за поддържането на екопътеки в региона с дължина над 200 км.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.