Призив на кмета на община Свищов и председател на Кризисен щаб при община Свищов Генчо Генчев

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ,

 

Като общество и като индивиди, сме поставени пред сериозно изпитание. Свидетели сме на разрастваща се епидемия, но не сме безпомощни – вярвам, че можем да променим траекторията ѝ, започвайки от себе си.

С грижа за общото здраве, споделям, че и най-строгите мерки не биха произвели търсения ефект, ако всеки от нас не активира собственото си гражданско самосъзнание. За да съхраним себе си, близките си и всички жители на община Свищов, в качеството си на кмет, апелирам:

 • Останете си вкъщи!
 • Информирайте се текущо по отношение на национално и местно оповестяваните противоепидемични мерки за предпазване от заразяване с COVID – 19!
 • Бъдете отговорни, спазвайте законите и стриктно изпълнявайте заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на община Свищов, в т. ч. и в качеството си на родители, за които отглеждането и възпитанието на деца до пълнолетието им, е конституционно право и задължение!
 • Оказвайте съдействие на Община Свищов чрез своевременно подаване на информация към 24-часовия общински Колцентър (тел. 0886/240 606;
  0884/610 214) за нарушения/нарушители на въведения в ситуация „извънредно положение“ обществен ред, в т. ч. за завърнали се от чужбина и подлежащи на задължителна карантина лица!
 • Не нарушавайте заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която „не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места“, както и заповед № 394 РД-01-03/17.03.2020 г. на кмета на община Свищов, с която се забранява достъпа и ползването на градски стадион „Академик“, футболните игрища (Корпус юг), прилежащите терени и игрища на спортна зала „Септември“, архитектурен резерват „Нове“, местност „Паметниците“, местност „Калето“, паркове, спортни площадки, детски площадки и други места за обществено ползване!
 • Имайте предвид, че органите на реда контролират изпълнението на разпоредените мерки, в т.ч. на откритите обществени места в града има охранителни постове, които следят за нарушения на националните и местни разпоредби!
 • Имайте предвид, че нарушителите носят пълна отговорност по смисъла на българското законодателство и подлежат на санкциониране от компетентните органи, в т.ч. и съгласно нарочно приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който допълва Закона за здравето, както следва:
 • „Чл. 209а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) (1) Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5000 лв.;

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв.;

(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини;

(4) Наказателните постановления се издават съответно от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община.“.

 • „Чл. 215. (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. – ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Болен от заразна болест, посочена в чл. 61, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, посочена в чл. 61, който откаже или не изпълнява задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същото наказание се налага и на контактно лице, извън посоченото по изречение първо, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение. Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителна изолация, се довеждат принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.“.
 • „Чл. 215а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) (1) Контактно лице по чл. 63, ал. 8, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(2) Лице по ал. 1, което отказва да се яви доброволно за извършване на изследване, се довежда принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол.“.

 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

– Опасността от заразата НЕ Е отминала!

– Извънредното положение НЕ Е отменено!

– Нищо НЕ Е по-ценно от здравето!

– Нищо НЕ Е по-важно от семействата и близките ни!

– Нищо НЕ Е по-силно от вярата!

 

ВЯРВАМ –ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

 

 

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *