124 четения

Заповед на Община Свищов

З А П О В Е Д

№441 РД-01-03

Гр. Свищов, 31.03.2020 година

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 26, чл. 66, ал. 1 т. 3 и чл. 67, ал. 1 и ал. 2 и чл. 68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и в изпълнение на Решение № 116/27.02.2020 г., Протокол 6на Общински съвет Свищов,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 28.04.2020 г.от 10.00 ч. в зала № 18(Гербова зала) на Община Свищов за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващсамостоятелен обект с идентификатор 65766.702.5046.1.5 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка пет нула четири шест точка едно точка пет), с адрес на имота: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 12, бл. 6, вх.”Б”, ет. 2, ап. 5, с предназначение: Жилище, апартамент-двустаен, брой нива на обекта: 1, с посочена площ по документ:67,87 кв.м. (шестдесет и седем цяло, осемдесети седем стотни квадратни метра), прилежащи части: изба № 5 (пет) с площ 3,80 кв.м. (три цяло, осемдесет стотни квадратни метра),  2,001 % ид.ч. (две цяло нула нула нула една хилядна процента идеални части) от общите части на сградата.

Жилището е собственост на Община Свищовс документ за собственост: Акт за частна общинска собственост № 64/28.08.1997 г., рег. № 1407, том 4 от 17.05.2005 г. на Служба по вписванията гр. Свищов,

Обектът на продажба се намира на 2 етаж в сграда с идентификатор 65766.702.5046.1 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка пет нула четири шест точка едно), брой надземни етажи 7, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда-многофамилна, разположена в имот с идентификатор 65766.702.5046 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка пет нула четири шест), по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК София, построена с право на строеж върху част от застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІV (четири), кв. 156 (сто петдесет и шест) по ПУП на гр.Свищов, одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г., Протокол 24 на Общински съвет – Свищов.

 

Началната тръжна цена, представляваща пазарната цена, определена от оценител на имоти, по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС възлиза на25 000.00 лв. (двадесет и пет хиляди лева), без ДДС.

Данъчната оценка е в размер 6 970,10 лева. (шест хиляди деветстотин и седемдесет лева, десет стотинки).

Сделката е необлагаема по ЗДДС (Стара сграда по чл.45, ал. 3 от ЗДДС).

Депозитът за участие в търга, представляващ 20 % от началната тръжна цена за обекта е в размер на 5 000.00 лв. (пет хиляди лева)  и следва да се внесе по  IBAN BG06SOMB91303336682200при „Общинска банка” АД – клон Свищов, BIC код – SOMBBGSF, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

Сделката е необлагаема по ЗДДС.

Таксата за закупуване на тръжната документи за  обекта в размер на 60.00 (шестдесет) лева, се плаща на касата в „Информационен отдел”, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга. Получаване на тръжната документация се извършва от отдел „УССД”, етаж ІІІ, стая 40.

Крайният срок за приемане на тръжните документи е 17.00 ч. на предхождащия търга работен ден в „Общински информационен център”, след заплащане на таксата за него и определения депозит.

Спечелилият търга дължи:

-достигнатата продажна цена без ДДС,

-3 % данък придобиване по  ЗМДТ върху достигнатата цена, без ДДС

-сума по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси,

-разходите по изготвяне на  оценката, съгласно чл. 51 от НРПУРСОС,  с включен ДДС.

При неявяване на кандидати обявявам повторен търг на 05.05.2020 г., при същите условия, място и час.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на комисията за провеждане на търга, за сведение и изпълнение. Да се публикува в сайта на Община Свищов и в поне един местен вестник, да се постави на информационното табло в сградата на общината.

 

 

 

 

 

 

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Кмет на община Свищов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!