ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, попадащ в УПИ І отреден за озеленяване – публична общинска собственост, кв. 56 (съгласно действащия Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на Общински съвет-Свищов), за предстоящата процедура по принудително отчуждаване по реда на Глава ІІІ от ЗОС, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал.1 от ЗОС), намиращ се в гр. Свищов, а именно: Поземлен имот пл.№ 2022 (незастроен) по ПУП, находящ се в гр. Свищов, ул.”Хаджи Димитър” № 21, с площ на отчуждаване 458 кв.м., представляваща част от поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 65766.702.2022 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Свищов, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение – 10 170 лева, разпределена, както следва:

Валентин Ангелов Илиев като наследник на Ангел Илиев Петров – 3/9 ид.ч. =3 390 лв.

Юлия Георгиева Георгиева – 6/9 ид.ч. = 6 780 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документ за собственост и банкова сметка за превеждане на обезщетението в Община Свищов, ул.”Цанко Церковски” № 2 дирекция „УССД”, стая 39, ет.3.В противен случай сумата на паричнато обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Свищов, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Свищов и да се постави на определено за целта място в сградата на Общината.

 

 

 

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *