291 четения

11 проекта за над 1 млн. лв. спечелени в общината по МИГ

Единайсет проекта за финансиране на територията на община Полски Тръмбеш на обща стойност 1 009 319,16 лв. са одобрени от миналата година до момента по МИГ – „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

По тази програма сега се изпълнява проект „Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш” за 149 975 лв., като бенефициент е Община Полски Тръмбеш. По „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от Полски Тръмбеш са одобрени четири проекта. Проект „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „ЮНИГАЗ – ВТ” ООД“ се изпълнява от бенефициента „ЮНИГАЗ – ВТ” ООД. Общо допустими разходи – 49 918 лв. „ЛИЧЕВ – ГЕНОВ” ООД изпълнява проект „Безопасни условия на труд и подобряване на работната среда във фирмата” на обща стойност 27 068,56 лв. Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация (СБПЛР) „Минерални бани“ – Полски Тръмбеш, изпълнява проект „За по-добро здраве и работоспособност на заетите лица в Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Минерални бани“ – Полски Тръмбеш“ на обща стойност 27 723 лв. По мярка “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда” има един одобрен проект, който се изпълнява от Община Полски Тръмбеш. Проект „Създаване на общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш” на обща стойност 99 960 лв. По мярка „Социални иновации за активно социално включване“ Община Полски Тръмбеш изпълнява проект „Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш“ на обща стойност 149 128 лв.

По мярката за инвестиции в земеделски стопанства са одобрени два проекта и предложени за финансиране – „Закупуване на земеделска техника и оборудване за подобряване условията на отглеждане на млечни крави и по-ефективно използване на ресурсите в животновъдно стопанство на територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ с бенефициент ЕТ „Семик – Георги Семов“ – одобрено финансиране 48 467 лв. Проект „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на насаждения от шипки, отглеждани по биологичен начин в стопанството на фирма „Пюър Енерджи Груп” ЕООД, която е бенефициент и с одобрено финансиране за 59 957 лв. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове за малка по мащаби инфраструктура са предложени за финансиране два проекта. Бенефициент е Община Полски Тръмбеш – „Рехабилитация на съществуващ парк“ в града на стойност 199 551 лв. и проект „Текущ ремонт на съществуващо читалище” в Павел на стойност 169 480 лв.

По мярка за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности е подаден един проект „Развитие на предприемаческата инициатива за предоставяне на счетоводни услуги на населението от територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш” чрез поставяне на многофункционални офисни контейнери по кадастралната карта на Полски Тръмбеш от счетоводна кантора „Зора” ООД. Предстои оценяване на проекта. По мярка МИГ 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони” е подаден един проект „Заедно можем“ от ОУ „Васил Левски“ от с. Петко Каравелово. Предстои оценяване на проекта.

В момента са отворени за кандидатстване четири мерки: инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. Допустими кандидати са общините и юридически лица на територията на МИГ. Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лева, а максимумът – 100 000 лева, при краен срок 21 декември. По проект „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” са допустими земеделски производители и групи на производители; земеделски стопани и предприятия на територията на МИГ. Краен срок за подаване на проектни предложения – 30.11.2020 г. Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 50 000 лева, и максимален размер – 150 000 лева. За кандидатстване за „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” крайният срок за подаване на проектни предложения е 25.11.2020 г. Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000 лева, и максимален размер – 200 000 лева. По друга мярка „Инвестиции в земеделски стопанства” крайният срок също е 25 ноември, допустими кандидати са земеделски производители (физически и юридически лица). Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 20 000 лева, и максимален размер – 100 000 лева.

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ е неправителствена организация, която работи за реализиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие и обхваща всички населени места от двете общини – 35 населени места. Сдружението финансира проекти на територията на двете общини чрез Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014 – 2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *